“งานบุญบั้งไฟล้านบ้านผือ” ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ไร้น้ำเมา

เทศบาลตำบลพระลับส่งเสริมงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า หลังผลสำรวจเห็นด้วยร้อยละ 95 เพื่อสืบสานงาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม หวัง..สร้างค่านิยมใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 

“งานบุญบั้งไฟล้านบ้านผือ” ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ไร้น้ำเมา

เทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรม “งานบุญบั้งไฟล้านบ้านผือ” (ปลอดเหล้าเบียร์) ประจำปี 2554 โดยนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหอยบ้านผือ ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีแล้ว  สิ่งสำคัญคือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ในการแข่งขันจุดบั้งไฟของหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน อีกทั้งการรณรงค์ปลอดน้ำเมา และสิ่งเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนให้งานเกิดความรื่นเริงสนุกสนานอย่างเต็มที่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีได้ โดยมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างมากมาย แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพระลับ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชน และคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

นายยุทธชัย ลาคำ ด้าน นายยุทธชัย ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ในฐานะประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า การจัดงานส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพระลับ(ปลอดเหล้าเบียร์)ประจำปี 2554 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน เทศบาลตำบลพระลับและประชาชนชาวตำบลพระลับทุกคนได้พร้อมใจกันจัดเป็นงานบุญปลอดเหล้าเป็นปีที่ 2

หลังจากที่ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ทำให้การทะเลาะวิวาทชกต่อย เพราะเมาลดลงอุบัติเหตุในพื้นที่จัดงานลดน้อยลง ภาพรวมการจัดงานดีขึ้นเป็นการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวทาง creative economic เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของผู้คนในชุมชนมากขึ้น

จากการสำรวจปีที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เห็นด้วยกับการจัดงานโดยไม่มีเหล้าเบียร์ จึงได้รับการตอบเป็นอย่างรับดี มาขบวนแห่นาคและขบวนแห่บั้งไฟล้านบ้านผือ มีการรณรงค์ปลอดเหล้า จึงสร้างความสบายใจต่อพ่อนาค-แม่นาค โดยเชื่อว่าเป็นขบวนแห่นาคในงานบุญที่ขาวสะอาด อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการทะเลาะวิวาทอีกด้วย หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นข้อห้ามของชุมชนในการจัดงานบุญต่างๆ ขึ้น

“งานบุญบั้งไฟล้านบ้านผือ” ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ไร้น้ำเมา

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันจุดบั้งไฟของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลพระลับตลอดจนการแข่งขันจุดบั้งไฟของประชาชนทั่วไป  และกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน อาทิ การรณรงค์ปลอดน้ำเมา สิ่งเสพติด รวมถึงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ  อีกทั้งการแสดงกิจกรรมของเครือข่ายเด็กเยาวชนตำบลพระลับ เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์บุญประเพณี วัฒนธรรม และจรรโลงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยร่วมสร้างทัศนคติที่ดี เกิดเป็นความภาคภูมิใจในกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน  ซึ่งเป็นแบบอย่างในการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาและสืบทอดต่อไป

นายมานพ แย้มอุทัย ในขณะที่ นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า   สสส.เห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจภายในชุมชน จากการมีส่วนร่วมสร้างประเพณีดีงาม ด้านการฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรม เกี่ยวกับการงดเหล้าในงานบุญบั้งไฟ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการรณรงค์โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม

ทั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัด ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ที่สำคัญการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดีงาม นับเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมและนำไปเป็นแบบอย่างสำหรับพิธีกรรมขอฝนซึ่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่สืบทอนกันมายาวนานของชาวอีสานอย่างแท้จริง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code