งดเหล้าวันพระฯ ฟื้นฟูชีวิตชนปกาเกอะญอ

งดเหล้าวันพระฯ ฟื้นฟูชีวิตชนปกาเกอะญอ  thaihealth


เปิดตัวโครงการงดเหล้าวันพระวันอาทิตย์ ฟื้นฟูชีวิตชนปกาเกอะญอ สร้างคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก บาทหลวง ชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง หัวหน้าศูนย์สังคมพัฒนาแม่สอด สังฆมณฑลนครสวรรค์ อันมีพระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย มุขนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับอบต.พระธาตุผาแดงและผู้นำชาวบ้านพะเด๊ะ จัดกิจกรรมเวทีเปิดตัวโครงการทดลองปฎิบัติการปรับพฤติกรรม “โครงการงดเหล้าวันพระวันอาทิตย์ ฟื้นฟูชีวิตชนปกาเกอะญอ” และให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของเหล้าแก่คนติดเหล้าที่อยากมีพื้นที่และกิจกรรมช่วยให้ลดเลิกได้ พร้อมด้วยแกนนำหมู่บ้าน เยาวชน กลุ่มสตรีและชาวบ้านทั่วไป


ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน พบว่า ชุมชนดังกล่าวกำลังเผชิญกับวิกฤติปัญหาที่สำคัญด้านสุขภาพของชุมชน โดยมีสาเหตุหลักและผลกระทบด้านสุขภาพที่สำคัญ 3 ประการ คือ


1.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ซึ่งหาซื้อได้ง่าย


2.กลุ่มพ่อบ้านที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ


3.กลุ่มแรงงานที่เข้ามาอยู่อาศัยกับนายจ้างในชุมชน ที่มีพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก


กิจกรรมในวันดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 1)กลุ่มผู้นำครอบครัวในคุ้มต่างๆทั้งชาย-หญิง 2) กลุ่มเป้าหมายรองจำนวน 713 คน ประกอบด้วย ประชากรทั้งหมดในชุมชนบ้านพะเด๊ะ จำนวน 232 ครัวเรือน 3) กลุ่มเป้าหมายแกนหนุนจำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา    ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านพะเด๊ะ


กิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันประกอบด้วย


1)การให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของเหล้า พร้อมทั้งสิ่งที่ได้จากงดเหล้าตลอดโครงการ ได้แก่ เรื่องสุขภาพ กฎหมาย ศีลธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง


2)การปฎิญาณตนงดเหล้าตลอดโครงการของผู้ที่เข้าร่วม พร้อมกับการถวายพระพรแด่ในหลวง


3)การรับสมัครเยาวชนอาสาติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ


4)การแสดงของเยาวชน


ภายหลังจากการจัดกิจกรรม ได้มีข้อตกของคณะทำงาน โดยมีสิ่งที่จะทำต่อไปประกอบด้วย


1)ลงพื้นที่ติดตามคนเข้าร่วมโครงการฯแบบสุ่ม


2)ประชุมกรรมการติดตามงานและอบรมเยาวชน ใน 3 เรื่องคือ 1.ละครสะท้อนปัญหาเหล้า 2.การเดินรณรงค์ 3.การติดตามคนเข้าร่วมโครงการฯ


นอกจากนั้น ยังเป็นวันดีคือได้ทำกิจกรรมวันพ่อที่พิเศษมากๆ เพราะสิ่งที่ทำในวันนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักศีลธรรมแล้วยังเป็นโอกาสดีตามแบบในหลวงด้วย เพราะกิจกรรมที่ทำไม่ได้ "ทำเพื่อพ่อ" แต่เป็นการ "ทำอย่างพ่อ" ด้วยการชักชวนชาวบ้านที่ติดเหล้าอย่างหนักรวมตัวกว่า 30 คนปฎิญาณตนงดเหล้าให้ได้อย่างน้อย 90 วัน เป็นตัวอย่างพ่อแม่งดเหล้าเพื่อลูกและถวายแด่ในหลวง โดยมีคุณพ่อ บาทหลวงชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง ผอ.ศูนย์อบรมฯแม่ปะ ได้เมตตามากล่าวเปิดโครงการและโอวาทกำลังใจแก่คนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


 


 


ที่มา : ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์


ภาพประกอบจาก http://bit.ly/1OhDfNz

Shares:
QR Code :
QR Code