ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคป้องกันเชิงรุก

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรคป้องกันเชิงรุก thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมควบคุมโรค” ค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ ด้วยแบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ


นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการป้องกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ด้วยแบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมให้บริการคัดกรองด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจร รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคเรื้อน(ผิวหนัง) เพื่อพัฒนายกระดับสุขภาพให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น สู่การบริการที่ปลอดภัย


นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรค เนื่องจากเป็นโรคที่สำคัญและยังคงเป็นปัญหาที่พบในเขตเมืองใหญ่ เนื่องจากสาเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความแออัด รวมถึงการเคลื่อนย้ายเข้าออกของกลุ่มแรงงาน โดยกิจกรรมการคัดกรองค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถค้นหาผู้ป่วยและนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยรวดเร็ว ช่วยลดแหล่งแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้โดยสาร  และผู้ป่วยได้รับการรักษาให้หายขาด อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการรถยนต์แท็กซี่ของจังหวัดขอนแก่นให้ดีมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code