คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

                 คู่มือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ที่ผ่านการวิจัยเชิงทดลองกับเด็กไทยเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี จนพบข้อพิสูจน์ว่าสามารถช่วยเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับ “เด็กวัยประถมศึกษา” คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูสามารถบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นระบบด้วยแนวคิด 4PC ที่เริ่มจากการกำหนดนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายในโรงเรียน (Active Policy) ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามโอกาสและเวลาที่มี (Active Program) การพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนให้เล่นได้และปลอดภัย (Active Place) ส่งเสริมการมีส่วนการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียน (Active People) และส่งส่งเสริมกิจกรรมทางกายในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นความพร้อมในการรู้เรียนของนักเรียนผ่านกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้ (Active Classroom)

                 คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กตามแนวคิด ACP ของสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่นที่รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมการเล่นทั้งแบบไทยและญี่ปุ่นมากถึง 40 กิจกรรม อาทิ เกมเตยกัก ตี่จับ ปาระเบิด ลิงชิงหาง กระต่ายขาเดียว ดารุมะซัง ถอนหัวไชเท้า เป็นต้น คู่มือฉบับนี้เหมาะสำหรับคุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ฝึกสอนที่ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ได้นำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับเด็ก ๆ ในการปกครอง นอกจากนี้ในคู่มือยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการจัดโปรแกรม การเป็นผู้นำกิจกรรมที่ดี วิธีการประเมินเด็ก รวมถึงข้อควรระวังและการจัดการความปลอดภัยระหว่างการเล่น เป็นต้น

                 คู่มือสารตั้งต้น “สนามฉลาดเล่น” เป็นคู่มือที่เราอยากแนะนำให้คุณครูได้นำไปใช้เป็น “สารตั้งต้น” สำหรับการประยุกต์กิจกรรมต่าง ๆ ในคู่มือให้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับเด็ก ๆ ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมความรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวิชาเรียน ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กในวัยประถมศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมทางกายในสนาม หรือพื้นที่ว่างในโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ออกมาทำกิจกรรม/สนุกนอกห้องเรียน โดยที่พวกเขาได้รับความรู้ไปพร้อมกันด้วย

         คู่มือสารตั้งต้น “ห้องเรียนฉลาดรู้” เหมาะสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปพร้อมกับการสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนในห้องเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สนุกและมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมเหมาะสำหรับเด็กในวัยประถมศึกษา ในคู่มือมีตัวอย่างกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่คุณครูสอนได้ ซึ่งจะทำให้คุณครูเปลี่ยนห้องเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เป็นห้องเรียนที่เด็ก ๆ จะสนุกและมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code