คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ชีวิตการทำงานนั้น ครอบคลุมประมาณ ๑ ใน ๓ ของชีวิตทั้งหมดในแต่ละวัน อีกทั้งยังเกี่ยวพันไปถึงการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตในด้านอื่นๆ ทั้งในแง่การเดินทาง การเลือกที่พักอาศัย การพักผ่อน ไปจนถึงการดูแลครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานจึงเป็นตัวสะท้อน “สุขภาวะ” ของคนไทยได้ในระดับหนึ่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิต คนทำงานร้อยละ ๕๑.๕ เดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ส่วนตัว โดยคนทำงานภาคบริการมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำงานมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๒๔ และร้อยละ ๑๔.๔ ตามลำดับ

กราฟแสดงร้อยละวิธีการเดินทางมาทำงานของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละวิธีการเดินทางมาทำงานของคนทำงาน

ด้านสถานะครอบครัว ครอบครัวของคนทำงานกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นครอบครัวเดี่ยว มีประมาณร้อยละ ๑๗ เท่านั้นที่เป็นครอบครัวขยาย และอยู่คนเดียวร้อยละ ๑๖ ที่เหลืออีกร้อยละ ๑๑ อยู่กับญาติหรือเพื่อน

กราฟแสดงร้อยละของลักษณะครอบครัวคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละของลักษณะครอบครัวคนทำงาน

ด้านสังคมในส่วนการปฏิบัติศาสนกิจ พบว่า ประมาณร้อยละ ๑๗ ของคนทำงานทั้งหมดปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำทุกวัน มีประมาณร้อยละ ๒๐ ที่ไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนาเลยในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบคนงานระหว่างสองภาค พบว่า คนทำงานภาคบริการปฏิบัติศาสนกิจช่วงใดช่วงหนึ่งในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมามากกว่าคนทำงานภาคอุตสาหกรรม โดยประมาณ ๑ ใน ๓ จะทำเป็นบางวัน

กราฟแสดงร้อยละการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามสถานประกอบการ

กราฟแสดงร้อยละการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามสถานประกอบการ

ด้านเศรษฐกิจภาวะการออมเงิน พบว่า คนทำงานมากถึงร้อยละ ๗๔ ที่มีเงินออม โดยเฉพาะคนทำงานหญิง ซึ่งมีเงินออมมากกว่าชาย คือร้อยละ ๖๔ และ ๓๖ ตามลำดับ

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงานจำแนกตามเพศ

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงานจำแนกตามเพศ

ที่มา: คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Shares:
QR Code :
QR Code