คืนความสุขให้เด็กไทย ฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน

          คืนความสุขให้เด็กไทย ฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน


/data/content/26655/cms/e_bckpqw123478.jpg

แฟ้มภาพ


          นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เผยว่า ในปีมหามงคลพุทธศักราช 2558 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา


          นับเป็นวาระสำคัญที่ปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย


          โดยเมื่อ พ.ศ. 2534 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติขึ้น มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธาน และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง


          ทั้งนี้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเมื่อ พ.ศ. 2552 ระบุว่าความร่วมมือและการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนยังมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาคการเมือง ในปี พ.ศ. 2553 จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น


          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา) ในปีงบประมาณ 2558


          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่และดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดกระแสผลักดันในชุมชนซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่เพิ่มขึ้นและสามารถขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้มีจำนวนลดน้อยลงต่อไปได้


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 

Shares:
QR Code :
QR Code