คาถาวิเศษ 3 ข้อ “กันผู้สูงอายุจากกลุ่มมิจฉาชีพ”

ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น และแฟ้มภาพ


คาถาวิเศษ 3 ข้อ


ผุดคาถาวิเศษ 3 ข้อ ป้องกันผู้สูงอายุถูกหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพ


ที่บ้านคาบเหนือ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พบกับกิจกรรมผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ ซึ่งจัดโดยโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สู่อาสาเฝ้าระวังสื่อ ดำเนินการโดย สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนตัว D สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในตำบลเทนมีย์ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลายได้ความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้สูงวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงประสบการณ์การถูกหลอกที่ตนเองเคยได้ยินได้ฟังมาหรือแม้แต่ได้ประสบกับตนเองมาเล่าให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีคาถาวิเศษ 3 ข้อ ที่จะทำให้ผู้สูงวัยได้ฉุกคิด และมีสติในการตัดสินใจ ผู้สูงวัยจะต้องจำให้ขึ้นใจ ได้แก่ ข้อ 1 จำเป็นไหม ข้อ 2 ไปหาข้อมูลก่อน และ ข้อ 3 เดือดร้อนใครหรือไม่


คาถาวิเศษ 3 ข้อ


ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่จะพบเจอแต่ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง ลูกหลานต้องออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้าน จะกลับมาบ้านก็เป็นเวลาช่วงเย็นหลังเลิกงาน บางครอบครัวลูกหลานก็ออกไปทำงานต่างจังหวัด ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านกับเด็ก ส่งเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายตามกำลังที่ลูกหลานพอส่งได้ บวกกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนมีเงินติดตัวหลายบาท จึงเป็นเป้าที่สำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่จะเข้ามาตีสนิท สร้างความคุ้นเคย และฉวยโอกาสในการหลอกให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อ ทำให้มีผู้สูงอายุถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ทำให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน ได้รับผลกระทบมากมาย


คาถาวิเศษ 3 ข้อ


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยฉุกคิด โดยใช้คาถาวิเศษ 3 ข้อ ให้ทุกคนได้นำไปใช้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อในชุมชน ให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้คนในชุมชนต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

Shares:
QR Code :
QR Code