คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 


คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน thaihealth


'ธนะศักดิ์' สั่งบูรณาการแผนแม่บทการอ่านสู่ระดับชาติ เตรียมคัดเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน 10 จังหวัดจากทั่วประเทศ ส่งเสริมบ้านนักอ่าน 5,000 แห่ง เริ่มปี 61


เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560


โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 โดยได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานแผ่นการอ่าน โดยมี นายวีระ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านระดับชุมชน จังหวัด จนถึงระดับชาติ ภายใต้ภาพใหญ่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ วธ. ซึ่งการทำงานจากนี้ไปจะเน้น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์แรก สร้างพฤติกรรมการอ่านให้คนทุกวัย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในเมืองและภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแห่งเรียนรู้ สื่อการอ่าน และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน


คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน thaihealth


พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ วธ.ได้เสนอโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน โดยที่ประชุมได้เห็นว่าควรจะประกาศรับสมัครและคัดเลือกเมืองต้นแบบจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการคัดเลือกเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน 10 จังหวัด จากนั้นถอดบทเรียนขยายผลให้จังหวัดอื่นๆ ได้เรียนรู้ พัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านต่อไป  ขณะที่ มท.จะรับหน้าที่จะดำเนินการส่งเสริมบ้านนักอ่าน : ห้องสมุดชุมชนหมู่บ้าน 5,000 แห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 61 ซึ่งจะจัดตั้งบริเวณวัด ศาลาประชาคม อนามัยชุมชนด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการโครงการที่ทำอยู่แล้วร่วมกับโครงการใหม่ เพื่อให้การส่งเสริมการอ่านเกิดเอกภาพ โดยในปี 2561 วางเป้าหมายไว้ 89 โครงการ เช่น การเปิดแหล่งการอ่าน โครงการหนังสือหมุนเวียน ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมให้มีบุคคลต้นแบบการอ่าน มหกรรมหนังสือแห่งชาติ นครแห่งการอ่าน โครงการหนังสือเล่มแรก โครงการอ่านแต่เด็ก เด็กฉลาดสมรรถนะดี ปรับปรุงห้องสมุด หรือส่งเสริมให้มีบ้านหนังสือชุมชนขึ้น เป็นต้น


“ผมได้เน้นย้ำว่าการส่งเสริมการอ่าน หน่วยงานไหนทำดีอยู่แล้วให้ต่อยอดขยายผล เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำเมืองนักอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อนนครแห่งการอ่าน ทีเคปาร์คทำห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เตรียมขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊กส์อีกด้วย โดยทุกหน่วยงานทำงานบูรณาการกันเป็นภาพใหญ่ในนามของรัฐบาล จะไม่ต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมาแล้ว” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ