คัดขยะพิษแลกยา

ชวนคนกรุงคัดขยะพิษแลกยา

ขยะพิษแลกยา

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการตลาดนัดมูลฝอยอันตราย” ว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสังกัด กทม. และประชาชนทั่วไป ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป ส่งผลให้การจัดการขยะอันตรายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง และขาดความระมัดระวังซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงมีแผนจัดการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธี โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจนำขยะอันตรายมาแลกยาสามัญประจำบ้านได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบัง กทม. รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.สิรินธร

พญ.มาลินีกล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันปริมาณขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่จัดเก็บได้มีเพียง 0.60  ตันต่อวัน จากปริมาณที่คาดการณ์เฉลี่ยทั้งหมด 24 ตันต่อวัน โดยขยะประเภทมูลฝอยอันตราย แบ่งเป็น กลุ่มแบตเตอรี่ (รีไซเคิลไม่ได้) ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ ถ่านก้อนเล็กขนาด aa, aaa กลุ่มหลอดไฟ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์สั้น/ยาว หลอดตะเกียบ หลอดไส้ กลุ่มอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ ไส้ปากกา กระดาษคาร์บอน หมึกพรินเตอร์ แท่นหมึก/ขวดหมึก กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ขวดยาทาเล็บ หลอดยาย้อมผม เครื่องสำอางหมดอายุ ขวดยาหมดอายุ ขวดน้ำมันเครื่อง ขวดทินเนอร์/กระป๋องสี กลุ่มแบตเตอรี่ (รีไซเคิลได้) ได้แก่ แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป (ชนิด recharge) และแบตเตอรี่มือถือ (ชนิด recharge) จึงเชิญชวนผู้สนใจนำขยะอันตรายมาแลกยาสามัญประจำบ้านที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-วันที่ 31 ธันวาคมนี้

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code