คัดกรอง-เฝ้าระวังป้องกันโรคผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คัดกรอง-เฝ้าระวังป้องกันโรคผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.สงขลา ร่วมคัดกรองสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันโรคผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ เตือนผู้มีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์


นายแพทย์วิเศษ  สิรินทรโสภณ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าว่า โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์สเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มีอันตรายถึงชีวิตโดยองค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ตั้งแต่ กย  2555 –  26  มค 2561) ว่าพบผู้ป่วยรวมจำนวน 2,123 ราย เสียชีวิต 740 ราย จาก 27 ประเทศ  ประเทศไทยมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ จากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกจากประเทศ ทั้งไปและกลับจากพื้นที่ที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่ติดโรค ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพ  ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปกลับพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจย์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ หากพบผู้มีอาการสงสัย หรืออาการเข้าข่ายโรคเมอร์ส หรือมีประวัติป่วยปอดอักเสบ จะมีการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป และมีการติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยโดยสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามแนวทางและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาจำเพาะสำหรับการติดเชื้อโรคเมอร์ส แต่ใช้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการหลัก และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญ ต้องสังเกตอาการผิดปกติต่ออีก 14 วัน หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน สวมหน้ากากอนามัย  และล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง


นายแพทย์วิเศษ  สิรินทรโสภณ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ระยะนี้ ควรดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคเมอร์ส โดยหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับ  สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย รวมทั้งล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย  ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค , หากมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในครอบครัว แนะนำให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย  และปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจามด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้า และ ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่  “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ”  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญจากประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งมาถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เที่ยวแรกในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่บริการคัดกรองผู้ป่วยโรคเมอร์ส  ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เป็นประจำทุก ๆ วันในช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางกลับจากการแสวงบุญถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 19 กันยายน 2561 โดยมีทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ ในสังกัดร่วมคัดกรองสุขภาพ และติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรค ฯ อย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code