คัดกรองบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาดื่มสุรา

ที่มา: กรมควบคุมโรค


คัดกรองบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาดื่มสุรา thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นแนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการ สำหรับผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ร่วมดำเนินการและติดตามผลในการดำเนินแนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติและขับเคลื่อนดำเนินการสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จัดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ


          การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 68 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ สามารถลด ละ เลิก และมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ และพร้อมขยายผลให้เกิดการดำเนินการให้คลอบคลุมทุกจังหวัด และทุกพื้นที่ของประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code