“คสป.” เสนอปฏิรูประบบ “ทรัพยากร –ยุติธรรม” ลดความเหลื่อมล้ำ

คสป.เสนอปฏิรูประบบ ทรัพยากร ยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ  เล็งจัดเวทีใหญ่ สมัชชาปฏิรูประดับประเทศต้นปี 54

 “คสป.” เสนอปฏิรูประบบ “ทรัพยากร –ยุติธรรม” ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อเวลา 16.30 น. ที่เรือนธารกำนัล บ้านพิษณุโลก นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป ในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คสป. ครั้งที่ 5/2553 ที่มี ศ.นพ.ประเวศ วะสีเป็นประธาน ว่า คณะกรรมการภายใต้ คสป.ทั้ง 14 ชุด ได้นำเสนอความคืบหน้าการทำงาน มีประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคณะกรรมการเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสเพื่อการปฏิรูป ได้ยกประเด็นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำไปสู่ความเสมอภาคในสังคม ซึ่งได้ลงไปทำงานในพื้นที่และมีการนำเสนอความเห็นในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป อาทิ กรณีการจัดสรรทรัพยากรเหมือนแร่ อยากให้มีการกำหนดนโยบาย แนวคิดในการนำทรัพยากรที่ชัดเจน และกติกาในการนำมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งรายได้ที่ตอบแทนกลับคืนให้แก่รัฐบาลนั้นมีความเป็นธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ทีดีอาร์ไอ รับที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปเป็นแนวทางที่เหมาะสมเสนอแนะเป็นนโยบายเชิงปฏิรูปต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นได้มีการนำเสนอข้อมูลในส่วนของคณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป ว่าควรมีปรับแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม และศึกษา กลไกยุติธรรมทางเลือก ที่จะยุติข้อขัดแย้งนอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นคณะกรรมการเครือข่าย สภาองค์กรชุมชน และสภาผู้นำชุมชนเพื่อการปฏิรูป ได้นำเสนอแนวทางปัญหาของท้องถิ่นชุมชนที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสร้างความเป็นธรรมได้แก่สังคม อาทิ ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ปัญหาหนี้สินนอกระบบ หนี้สินเกษตรกร ปัญหาความขัดแย้งทาง ปัญหาการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

 

ในวันที่ 17ต.ค. จะมีการร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ในประเด็น ลดอำนาจรัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำซึ่งขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะรวบรวมประเด็นเพื่อนำไปสังเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางแก้ไขต่อไป คาดว่าภายใน 1-2 เดือน คณะกรรมทั้ง 2 ชุด จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นว่าจะต้องมีประเด็นใดบ้างที่จะต้องปฏิรูป จากนั้นประมาณเดือน มี.ค. 2554 คสป.จะจัดให้มีการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับประเทศ เพื่อนำประเด็นในส่วนที่ คสป.จะขับเคลื่อน เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งใหญ่ต่อไป นพ.สมศักดิ์ กล่าว

 

ที่มา:สำนักข่าว สสส.

Update:15-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

 


 

 

Shares:
QR Code :
QR Code