ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของผู้หญิง

 

 

ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง

การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง

 

ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว

 

 

การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว

 

ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

 

 

หน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

Shares:
QR Code :
QR Code