ความเห็นต่อการโฆษณาแอลกอฮอล์

ต้องมี 5 ข้อความเตือน

ความเห็นต่อการโฆษณาแอลกอฮอล์

 

         นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ตามที่กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพ สัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา กำหนดให้การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้ง

 

         โดยรูปแบบของข้อความให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

         เนื้อหาสาระเป็นการกำหนดข้อความคำเตือน 5 ข้อความ ได้แก่ 1.สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ 2.สุราเป็นเหตุให้เซ็กซ์เสื่อมได้ 3.สุราเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ 4.สุราเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ และ 5.สุราเป็นเหตุให้ทำร้ายครอบครัวและทำลายสังคมได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องเลือกข้อความใดข้อความหนึ่ง ในการใช้ประกอบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการแสดงโลโก้ผลิตภัณฑ์ หรือสัญลักษณ์บริษัทผ่านสื่อต่างๆ

 

         นอกจากนี้ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้ยังกำหนดด้วยว่าในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อจะต้องแสดงข้อความตามที่กำหนด โดยสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีซีดี และอิเล็กทรอนิกส์ความดังของเสียงที่เป็นเนื้อหาสาระของข้อความคำเตือนจะต้องดังระดับเดียวกับข้อความอื่นในการโฆษณา เวลาในการแสดงข้อความต้องไม่น้อยกว่า 2 วินาที และหากเป็นตัวอักษรปรากฏบนจอ ต้องเป็นตัวอักษรลอย สีขาวบนพื้นสีดำเข้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบสีดำ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ต้องแสดงข้อความคำเตือนเป็นภาษาไทย ตัวอักษรสีขาวในกรอบสีดำเข้ม ขนาดความสูง 1 ใน 3 ของกรอบสีดำ ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้จะมีผลภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

         “การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในขณะนี้ ความจริงแล้วถือว่าผิดหมด แต่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระบุให้สามารถโฆษณาได้ตามที่มีการยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ดังนั้น เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย หากทำตามกฎและประกาศ สธ.” นายจุรินทร์กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ไทยแอนตี้แอลกอฮอล์

 

 

 

Update: 15-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย : คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code