ความสุขเกิดจากพึ่งตนเอง

เริ่มต้นจากการยิ้ม

 

          ข่าวสดและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดบรรยายธรรมพิเศษ หัวข้อ “สุขภาวะองค์กร ชีวิตการทำงาน”

 

ความสุขเกิดจากพึ่งตนเอง

 

            โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต กล่าวบรรยายธรรมว่า ความสุขเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่ตัวเรา ความสุขของตัวเราอยู่บนใบหน้า เราจะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นจากการยิ้ม โดยเริ่มจากการยิ้มให้กับตัวเอง ก่อนยิ้มให้คนอื่น ยิ้มให้กับคนรอบข้าง และเมื่อใดที่เรายิ้มได้ตัวเราก็จะลืมทุกข์ได้ ส่วนการนำเอาธรรมะมาใช้ในการทำงานให้สนุกได้นั้น เราต้องรู้จักเรื่องการครองตน ครองคน และครองงาน การครองตนคือการตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม ตั้งอยู่บนขันติหรือความอดทนและต้องรู้จักจาคะคือเสียสละ เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

 

          ส่วนการครองคน เราต้องนำหลักธรรมะสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกับผู้ร่วมงาน การเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น การไม่พูดเท็จการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และการทำงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนการครองงาน ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ ต้องนำหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาเป็นหลัก คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความพยายามในการทำงาน จิตตะ การใส่ใจในงานที่ทำ และวิมังสา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หากนำมาใช้ชีวิตการทำงานจะมีแต่ความสุข

 

          “การใช้ชีวิตให้มีความสุขต้องเอาธรรมะมาเป็นเครื่องนำจิตใจ ชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน ควรทำประโยชน์ให้เกิดความสุขมากที่สุด สิ่งสำคัญต้องรู้จักใช้ความคิดในการแก้ปัญหาให้มากกว่าใช้กำลัง หากเราคิดดีแล้ว ความสุขจะอยู่กับตัวเราตลอดไป” พระมหาสมปองบรรยายธรรม

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update : 14-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code