ความสำเร็จของโรงเรียนนำร่องการพัฒนาทักษะ

“โรงเรียนคู่หูบัดดี้” โรงเรียนบ้านปะทาย-บ้านนาขนวน ได้รับการคัดเลือก “โรงเรียนนำร่องการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21” ของสพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงเรียนนำร่องการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21” โดยโรงเรียนบ้านปะทาย และโรงเรียนบ้านนาขนวน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาใน “เวทีเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่

ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สะท้อนองค์ความรู้ที่ได้ผ่านสมุดเยี่ยมโรงเรียนว่า วันนี้ตนได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปะทายในโอกาสเปิดโรงเรียนนำร่องการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ได้พบทีมงานบริหาร ทั้งระดับเขตพื้นที่โรงเรียนและชุมชน จากการรับฟัง การนำเสนอโดยนักเรียน ชมวิดิทัศน์และเยี่ยมห้องเรียนพบว่า นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างตั้งใจ ในทุกหัวเรื่องมีการนำชิ้นงานของนักเรียนเสนออยู่ในห้อง เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาน่าประทับใจอย่างยิ่ง ความสำเร็จที่เห็นสะท้อนปัจจัยสำคัญหลายประการได้แก่ ความเข้มแข็งและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความตั้งใจและมุ่งมั่นของคณะครู การให้ความสำคัญของภาคประชาชนและองค์กรทางศาสนา เป็นภาพที่ได้เห็นแล้วชื่นใจเป็นอันมาก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการต้อนรับที่อบอุ่น

นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษเขต 4 ได้แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความทันสมัย  ทำให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพ  และทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งพบว่า โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะดังกล่าว จึงได้เลือกแนวคิดของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 และเริ่มสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของครูในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกัมมาจล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนบ้านนาขนวน ซึ่งเป็นเปรียบได้กับเครือข่ายเพื่อนคู่คิดในการทำงานร่วมกัน 

นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย กล่าวว่า โรงเรียนตนเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงาน และการใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning : pbl) เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับนายสังคม ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ซึ่งเมื่อตนและนายสังคมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรณีศึกษาวงเสวนา “เวทีเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้ครั้งที่ 1” ณ สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สสค. ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิชาการ และโรงเรียนในวงการศึกษากว้างมากขึ้น ตนจึงยินดีที่โรงเรียนบ้านปะทาย และโรงเรียนบ้านนาขนวนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เพื่อนโรงเรียนอื่นๆ ในฐานะเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code