ความสำเร็จของเครือข่ายลดบริโภคเค็มในปี 2557

featured

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดงาน แถลงข่าว“ความสำเร็จของเครือข่ายลดบริโภคเค็มในปี 2557”นำเสนองานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผล 4 โครงการเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคเค็ม (โซเดียม) เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี พร้อมทั้งทดสอบเครื่องตรวจสอบความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะ ที่ได้ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ตรวจสอบปริมาณเกลือ (โซเดียม) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป

Shares:
QR Code :
QR Code