ความปลอดภัยทางถนนเน้นสร้างที่ ‘เด็กเล็ก’ ก่อน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ความปลอดภัยทางถนนเน้นสร้างที่ 'เด็กเล็ก' ก่อน thaihealth


จ.อำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน เน้นสร้างที่เด็กเล็กก่อน


เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมโตโยต้าอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน


จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2561 องค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ดังนั้นการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนและการปลูกฝังวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก โดยได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภายใต้มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ทำการค้นหาและพัฒนาศักยภาพครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการสร้างกลไกการทำงาน และยกระดับพื้นที่ต้นแบบในด้านความปลอดภัยทางถนน นำร่องใน 4 ภูมิภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการใน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี


จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ขยายผลการดำเนินงาน สรุปเป็นข้อเสนอ ซึ่งในวันนี้ได้มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงาน ของทั้ง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และการจัดเสวนา "ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนสู่ความยั่งยืน" โดย อาจารย์นพภา พันธุ์เพ็ง ผู้จัดการสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินรายการ

Shares:
QR Code :
QR Code