ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา

ที่มา : แฟนเพจ My inspiration


ภาพประกอบจากแฟนเพจ My inspiration


ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา thaihealth


โครงการ แรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด ศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน ในหัวข้อ “ความดีเล็ก ๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


ผู้ส่งผลงาน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา


ลักษณะผลงาน งานเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองถ่ายทอดเรื่องราว แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีต้นทางเนื้อหาจากการได้อ่านหนังสือ “บันทึกความจงรัก” และ “บันทึกคำจงรัก”


ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด หนังสือทั้งสองเล่ม https://goo.gl/FTnAej : บันทึกความจงรัก https://goo.gl/jMYLLf : บันทึกคำจงรัก


ประเภทการประประกวด ประเภทร้อยแก้ว ความ 2 หน้า A4 ประเภทร้อยกรอง ความยาว 8 บท


รายละเอียดการส่งผลงาน ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน โครงการจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน


ส่งผลงานมาในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ word มา ที่ E mail : [email protected] หรือ ส่งออนไลน์ที่ https://goo.gl/cULNq9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด


กำหนดระยะเวลาการส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2561 ประกาศผลการตัดสินรางวัล 30 สิงหาคม 2561 มอบรางวัล กันยายน 2561


รางวัลการประกวด


ประเภทร้อยแก้ว


รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร


รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร


ประเภทร้อยกรอง


รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร


รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร


รางวัลพิเศษ สำหรับ สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด รับ โลห์รางวัลประกาศเกียรติคุณ


ประกาศผลรางวัลผ่านแฟนเพจ


ติดต่อสอบถาม https://www.facebook.com/kingrama9myinspiration/ โทร 0865167328 และ 0816977207

Shares:
QR Code :
QR Code