ควบคุมน้ำมันตระไคร้หอมในผลิตภัณฑ์ไล่แมลง

อย. ดำเนินการควบคุมระดับน้ำมันตะไคร้หอม ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่กำจัดแมลง และสัตว์อื่น ยกให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา มีผลทำให้เกิดการปรับระดับการควบคุมน้ำมันตะไคร้หอมหรือ citronella oil ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่กำจัดแมลง และสัตว์อื่น

จากเดิมวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เปลี่ยนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เนื่องจากปัจจุบัน พบรูปแบบการใช้น้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) มักใช้ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหรือไล่แมลง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อาการข้างเคียงมีเพียงเล็กน้อยที่อาจพบได้บ้าง เช่น อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และมิให้เป็นภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชน ในการต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงการควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 โดยให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อการค้า สูตรส่วนประกอบ และลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยจะมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่มีน้ำมันตะไคร้หอมหรือ citronella oil เป็นสารสำคัญ เพียงรายการเดียวในผลิตภัณฑ์ และไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสาระสำคัญ อื่นอยู่ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำฉลากและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิต หรือนำเข้า ตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

การเปลี่ยนแปลงการจัดชนิดน้ำมันตะไคร้หอมหรือ citronella oil ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย มีผลให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในกรณีที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาอยู่ต่างจังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไว้แล้ว ให้ผู้ประกอบการติดต่อดำเนินการที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ one stop service center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยขอให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าดำเนินการยกเลิกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และใบรับแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 พร้อมแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้ปรับปรุงแก้ไขฉลากให้ถูกต้อง โดยต้องเปลี่ยนเลขทะเบียนเป็นเลขที่รับแจ้งภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งข้อเท็จจริง นอกจากนี้ผู้ที่ส่งออกหรือผู้ที่มีไว้ในครอบครองที่ได้แจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไว้ ให้ดำเนินการยกเลิกใบรับแจ้งดำเนินการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ