คลินิกโรคจากการทำงานพร้อมให้บริการ

ที่มา : สปริงนิวส์


คลินิกโรคจากการทำงานพร้อมให้บริการ 109 แห่งทั่วประเทศ thaihealth


แฟ้มภาพ


เลขาธิการ สปส. แนะนำลูกจ้างแคลงใจเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ในกรณีที่ลูกจ้าง ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน นอกจากการสูญเสียรายได้แล้ว บางรายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือตาย ซึ่งทำให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนมากขึ้นอีกด้วย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่ สถานประกอบการ ไปถึงการสนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน


โดยในปี 2561 นี้ มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจาการทำงานแล้วถึง 109 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 103 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง และขณะนี้ได้มีโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้บริการครอบคลุมลูกจ้างได้จำนวน 9.33 ล้านคน และสถานประกอบการ 357,723 แห่ง และจากสถิติข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 86,346 ราย กองทุนเงินทดแทน จ่ายไปแล้ว 1,488,266,520.87 บาท


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรค จากการทำงานสามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่ประจำทำงาน เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรง ในกรณีของผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และมีคลินิกโรคจาก การทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง ทั้งนี้ให้ติดต่อที่คลินิกประกันสังคมเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้น หากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งลูกจ้างไปรักษาต่อ ที่คลินิกโรคจากการทำงาน กรณีลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง แต่หากผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยเนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย แก่โรงพยาบาลแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)


 

Shares:
QR Code :
QR Code