คลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ ให้คำปรึกษาสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


คลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ ให้คำปรึกษาสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


การวางแผนครอบครัวสู่การมีบุตร ควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงได้มีการเปิดตัวคลินิกสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดคลินิกสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ รับปรึกษาปัญหาแนวทางการวางแผนครอบครัว สู่การมีบุตรอย่างมีคุณภาพสู่สังคม พร้อมผลักดันนักศึกษาและอาจารย์ในคณะ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อนำมาพัฒนาศาสตร์ในวิชาชีพส่งเสริมสมรรถนะ ด้านการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ


รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและการรักษาสุขภาพ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและลักษณะวิชาชีพพยาบาล ปฎิบัติหน้าที่โดยตรงต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้การปฎิบัติการพยาบาลภายใต้สถานการณ์จริง สิ่งเหล่านี้จะทำให้อาจารย์พยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะ และส่งเสริมวิชาชีพของตนเอง ดังนั้นอาจารย์พยาบาลทุกคน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ หรือสมรรถนะทางคลินิกของตัวเอง ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง


ขณะนี้ได้ดำเนินการวางแผนการเรียนการสอน ให้อาจารย์พยาบาลปฎิบัติหน้าที่ทางการพยาบาล ในขอบเขตวิชาชีพของพยาบาลประจำหน่วยบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นผู้ให้คำปรึกษา พร้อมเปิดตัวคลินิกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้การปรึกษาผู้รับบริการ ที่มีปัญหาสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกช่วงวัย เช่น การวางแผนการแต่งงาน การวางแผนชีวิตครอบครัวก่อนการมีบุตร  และด้านจิตเวช ณ ห้องรับบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาลเดิม)


ด้านอาจารย์หงษาวดี โยธาทิพย์ หัวหน้าสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า โครงการคลินิคเพื่อสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพทั้งอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการดูแลการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code