คลินิกสายตาเลือนรางให้บริการคนพิการทางสายตา

ที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข


คลินิกสายตาเลือนรางให้บริการคนพิการทางสายตา thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ตั้งคลินิกสายตาเลือนรางช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น เพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า  ภาวะสายตาเลือนราง หรือตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงได้ตั้งคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้มารับบริการคือ ผู้พิการทางการเห็น(ตาเลือนราง/ตาบอด)ที่สิ้นสุดการรักษาและขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว คลินิกดังกล่าวให้บริการ ดังนี้   1.ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิคนพิการ 2.ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็นตามความต้องการหรือความจำเป็นของแต่ละบุคคล3.ให้คำแนะนำฝึกอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็น 4.ฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 5.ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน 6.ให้คำแนะนำด้านการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 7.ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นในสังคม 8.ส่งต่อด้านการศึกษา อาชีพและสังคม เพื่อให้คนพิการทางการเห็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดเผยว่า คลินิกดังกล่าว เป็นการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตและให้คนพิการทางการเห็นได้รับเครื่องช่วยทางการเห็นที่เหมาะสม และเมื่อได้รับเครื่องช่วยทางการเห็นแล้วต้องพยายามฝึกใช้ให้คล่อง เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของการเห็น โดยญาติของคนพิการควรให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นหัดให้คนพิการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดรวมทั้งให้กำลังใจคนพิการเพื่อจะได้ปรับตัวใช้ชีวิตประจำวันได้   ที่สำคัญควรติดตามผลการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับและประเมินทักษะของคนพิการทางการเห็นให้ดีขึ้นตามลำดับ


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นงานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snmri.go.th

Shares:
QR Code :
QR Code