‘คลองน้ำไหล’ชุมชนต้นแบบบริหารพลังงานทดแทนใกล้ตัว

คลองน้ำไหล ชุมชนที่เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนมีรายได้พอเพียง  และชุมชนสามารถสร้างพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อีกด้วย

นายประพจน์ เพียรพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะบทบาทของผู้นำ อบต.คลองน้ำไหล ที่ต้องการเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนมีรายได้พอเพียง จึงได้กระตุ้นให้ชาวบ้านในตำบลมีแนวคิดในการส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทน ทั้งเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก รู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ

การใช้ทุนทรัพยากรในชุมชนทำให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขพร้อมทั้งพัฒนาพลังงานที่ดีและยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ที่มีวิธีปฏิบัติสอดคล้องไปกับการทำงานของ อบต.ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนคลองน้ำไหลมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจที่เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย  ซึ่ง อบต.คลองน้ำไหลจะมีการจัดการอยู่ 2 ระดับคือ การจัดการกันเองโดยมติของกลุ่ม ประกอบด้วย ฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายท้องที่ หน่วยงานรัฐ และประชาชน

ในการบริหารจัดการที่นี่ได้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทั้ง 28 หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมีส่วนร่วมในการคิดปฏิบัติ และมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีและพอเพียงเป็นหลักในการนำชาวบ้านทุกคนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นชาวบ้านตำบลน้ำไหลได้เล็งเห็นว่ามีวัสดุสิ่งของในพื้นที่ ที่จะมาทำในเรื่องของพลังงานทดแทนได้ ประกอบกับทาง อบต.คลองน้ำไหล และทางพลังงานกำแพงเพชร ได้ส่งตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านไปดูงานที่โคราช พอกลับมาหลายคนก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับในครัวเรือน  ดังนั้นจึงได้มีกลุ่มพลังงานทดแทนเริ่มจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา

ซึ่งแรกเริ่มไม่มีการรวมกลุ่มกันทำ ต่างคนต่างทำ โดยคนที่คิดทำก็เพื่อที่ต้องการแก้ปัญหา ในครอบครัวในชุมชนของตนเองในด้านของการลดรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่มเติม รวมถึงเรื่องของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาในชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นเหม็นจากสุกร หรือพวกสัตว์ที่มีมูล จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด จึงได้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาโดยจะมีพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และอบต.คลองน้ำไหล ได้เข้ามาหนุนเสริมในเรื่องของพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั้งหมด 6 ชนิด คือ 1.เตาแกลบชีวมวล 2.เตาย่างไร้ควัน 3.เตาซูเปอร์อั้งโล่ 4.เตาเศรษฐกิจ5.เตาถ่าน 200 ลิตรและ 6.บ่อหมักแก๊สจากมูลสัตว์ โดยการนำวัสดุเหลือใช้ที่อยู่หัวไร่ปลายนา มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการเอามาเผาถ่าน ลองผิดลองถูก พอหลังๆเริ่มทำได้อย่างจริงๆ จังๆก็มีหลายคนประสบผลสำเร็จ จนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเห็นผลได้อย่างชัดเจน

โดยภาพรวมของคนชาวตำบลคลองน้ำไหลมีความเข้มแข็งในตัวอยู่แล้ว แต่เมื่อได้มีพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่เรียนรู้แหล่งต่างๆ จนเกิดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างฐานความสุขทั้งสุขกายและสุขใจ นำไปสู่การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหนึ่งในตำบลสุขภาวะของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นี่เป็นมุมสะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นของเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้  ถึงแม้ว่าท้องถิ่นของเราอาจมีดีส่วนหนึ่ง  แต่บางส่วนก็อาจจะยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสไปเรียนรู้ ทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากแต่ละท้องถิ่นกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราเอง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ 

Shares:
QR Code :
QR Code