ครูสอนดี : ห้องเรียนไร้พรมแดน

         เรื่องราวของครู 3 คน กับ 3 พื้นที่ และ 3 รูปแบบการเรียนการสอน โดยไม่จำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยเทคนิคที่หลากหลายและหัวใจแห่งความทุ่มเท ทั้ง 3 ครูได้ทำให้เกิดห้องเรียนที่ไร้พรมแดนของข้อจำกัดและอุปสรรคที่ขว้างกั้นการเรียนรู้

          ครูชวนพิศ เตโชนุภาพ ครูสอนดี จากโรงเรียนบ้านคลองมือไทร จ.ชลบุรี ครูคิดแก้ปัญหา เพื่อวางรากฐานการอ่าน การเขียน/data/content/19528/cms/acgklpuxz138.jpgให้กับลูกศิษย์ ครูใช้ลานดินใต้ร่มไม้ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ฝึกคัดลายมือลงบนพื้นดิน ฝึกอ่าน และบูรณการวิชาภาษาไทยเข้ากับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคม การสอนแบบนอกกรอบ และความเอาใจใส่ของครูชวนพิศ ส่งผลให้สามารถสร้างพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเกือบ 100% ซึ่งนี่ก็จะเป็นรากฐานในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ และการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงต่อไป

          ณ  ห้องเรียนพิเศษแบบเรียนรวมบ้านเกาะสะเดิ่ง ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ โรงเรียนกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารและขาดโอกาส แต่ “ครูพูนศรี  ไทรสังขสินธิติ” ได้ทำให้เกิดนิยามใหม่ในห้องเรียนแห่งนี้ กับโครงการเด็ก 3 ภาษาห้องเรียนสร้างได้ คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากะเหรี่ยงและภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้สื่อหลากหลายประเภท เพื่อให้เด็กๆได้เท่าทันโลกภายนอกและรู้จักตัวเอง จึงไม่แปลกหากเด็กที่เป็นผลผลิตจากกลางป่าแห่งนี้ จะพูดภาษาไทยได้ชัด พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และไม่ลืมภาษากระเหรี่ยงที่เป็นรากเหง้าและตัวตนของพวกเขา

          ครูชุลีพร สุทธิบูลย์ เชื่อว่า “เด็กทุกคนสอนได้ และเด็กที่ต้องเอาใจใส่มากที่สุด คือ เด็กที่เกเร” ตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนมัธยม และเข้าเป็นครูรุ่นแรกที่ทำหน้าที่ดูแลลูกศิษย์ของกระทรวงยุติธรรม ประจำสถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และ/data/content/19528/cms/ahmqruvwyz23.jpgเยาวชน ครูชุลีพรใช้‘ความรัก’ และ ‘ความจริงใจ’ ต่อเด็กๆ เป็นเครื่องนำทางให้เด็กๆ เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ก่อนที่จะสอนวิชาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยการดึงภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะนี่คือความปราถนาดีของครูแท้ ที่ต้องการจะมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกศิษย์ 

          ติดตามเรื่องราวของ ครูสอนดี : ห้องเรียนไร้พรมแดน ในรายการคนค้นฅน ที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) วันเสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.05 น. โมเดิร์นไนน์ทีวี

 

         ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code