‘ครูยุคไอที’ กับอนาคตของชาติ

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ภารกิจหลักของ ‘ครู’ ยังไม่แปรเปลี่ยน นั่นคือการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กน้อยวัยบริสุทธิ์ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมปัญญา เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการดำรงตนอย่างมั่นคงในอนาคต ทว่า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป การถ่ายทอดวิชาความรู้ก็ย่อมผันตาม…แล้ว ‘ครู’ ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคปัจจุบัน ที่หลายคนเรียกกันว่า ‘ยุคแห่งเทคโนโลยี’

นายอายัติ เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีแนวคิดว่า ครูยุคไอทีควรมีองค์ความรู้วิชาสาขาเฉพาะที่รับผิดชอบ มีเตรียมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความรู้ทั่วไปอย่างกว้างขวางให้สมกับเป็นครูยุคเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะยุคแห่งเทคโนโลยีมาพร้อมกับเทรนด์เทคโนโลยีที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ

“อุปกรณ์ไอที เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต จะเป็นตัวช่วยครูในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ในยุคที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้ฉลาดรู้และอยู่ร่วมกับยุคที่ต้องติดตามกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยี ภาคการศึกษาไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปต่อหน้าง่าย ๆ ที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนางานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหา เทคโนโลยีเป็นของวิเศษที่จะมาให้ความช่วยเหลือ เป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องทุ่นแรง ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ” อาจารย์อายัติ กล่าว

อาจารย์อายัติ ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนของการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี คือ โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (one tablet per child) ที่แจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แทนหนังสือเรียน ซึ่งการใช้แท็บเล็ตสามารถประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อีกหลากหลาย โดยหน้าที่นี้อยู่ที่ครู ที่ต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สุดท้ายต้องถึงยุคที่ครูต้องพัฒนาเรื่องการใช้แท็บเล็ต

ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ก็ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (upgrading teacher qualification through the whole system : utq) และมีโครงการย่อยอยู่หนึ่งโครงการคือ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-training (การพัฒนาครูด้วยระบบ utq online) http://www.utqonline.com ซึ่งมีความพยายาม ความตั้งใจ ที่อยากจะให้ครูได้พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้ ไม่ต้องเดินทาง เมื่อสมัครแล้ว ระบบจะทำการจ่ายหลักสูตรให้โดยอัตโนมัติ มีทั้งหลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานและหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป รายวิชาเฉพาะครูสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ โครงการนี้ครูต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างทั้งสองรายการ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งแท้จริงแล้ว นี่คือ วิถีชีวิตของอาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้อนาคตของชาติก้าวทันโลกไอที!

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code