‘ครูดีไม่มีอบายมุข’ ครูต้นแบบสังคมคุณภาพยุค 4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจาก สสส.


'ครูดีไม่มีอบายมุข' ครูต้นแบบสังคมคุณภาพยุค 4.0 thaihealth


ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนสภาพสังคมทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิงจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของ "ครู" ยุคใหม่อาจต้องเดินไปไกลกว่าแค่การผู้สอนหรือประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว


เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนไม่น้อยกว่าที่บ้าน "โรงเรียน" จึงกลายเป็นที่พึ่งพิงสำคัญ และยังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายที่เป็นต้นเหตุทำลายอนาคตและสุขภาพ อาทิ เหล้า บุหรี่ ที่กำลังเข้าถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ


ครูยุคใหม่จึงต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่กับการทำหน้าที่ดูแลบุคคลสำคัญของชาติบ่มเพาะกล่อมเกล่าลูกหลานให้เป็นบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศในอนาคตให้เติบโต


ที่สำคัญสังคมเชื่อว่า "ครู" ยังควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย


โครงการ ครูดีไม่มี อบายมุข และโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข จึงเป็นอีกโครงการดี ๆ ที่เกิดจากความตระหนักดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (คสล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้คัดเลือกบุคลากรการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน อีกทั้งทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุขขึ้นต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code