‘ครอบครัวแตกแยก’ สร้างความรุนแรงในสังคม

/data/content/25062/cms/e_bcegijmsv378.jpg


          "นิด้าโพล" ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยผลสำรวจความเห็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พบสาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแตกแยก แนะสร้างความรักความเข้าใจ


          เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 57 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องสาเหตุปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการแก้ไข ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ศึกษาจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,397 หน่วยตัวอย่าง


          จากผลการสำรวจความคิดเห็น สาเหตุปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการแก้ไข พบว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาท การทำร้ายทางจิตใจ ร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ จนถึงการฆาตกรรมคนในครอบครัว เครือญาติหรือคนใกล้ชิด ร้อยละ 35.43 ระบุว่า เกิดจากปัญหาครอบครัว, ครอบครัวแตกแยก, ขาดความรัก, ความเข้าใจกันภายในครอบครัว, ขาดสติ, ปัญหาสุขภาพจิต, ความเครียด รองลงมาร้อยละ 24.15 ระบุว่า ดื่มสุรา, เสพยาเสพติด, ติดการพนัน และร้อยละ 18.78 ระบุว่า สภาพแวดล้อม, สังคม, วัฒนธรรม, การเมือง


          ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไร พบว่า ร้อยละ 40.28 ระบุว่า ครอบครัวสร้างความรักความเข้าใจ แนะนำไปในทางที่ถูก รองลงมาร้อยละ 21.34 แก้ไขปัญหายาเสพติด / อบายมุข และร้อยละ 19.12 ระบุว่า การรณรงค์ให้ความรู้ / ผู้นำชุมชนเข้ามามีบทบาทการดูแลให้มากขึ้น


          และเมื่อถามถึงอยากให้หน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบดูแลและแก้ไขปัญหานี้ พบว่า ร้อยละ 31.16 ระบุว่า ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รองลงมาร้อยละ 22.11 ระบุว่า ตำรวจ (การใช้กฎหมายที่เด็ดขาด) และร้อยละ 20.35 ระบุว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


          สุดท้ายถามว่าสังคมไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร พบว่า ร้อยละ 52.59 ระบุว่า ความสามัคคี / ปรองดอง รองลงมาร้อยละ 18.12 ระบุว่า สังคมน่าอยู่ / การเกื้อกูล และร้อยละ 10.63 ระบุว่า สถาบันครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code