ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง thaihealth


ประกาศผลรางวัลองค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)


เมื่อ 5 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลรางวัลองค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง" โดยให้คะแนนจาก 3 ด้านคือ 1.สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว 2.สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่ดีต่อกัน และ 3.ครอบครัวมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มุ่งหวังให้สามารถสร้างสมดุลชีวิต ลดปัญหาในครอบครัวและเพิ่มพูนผลิตภาพของการทำงาน


สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ในโครงการครอบครัวเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ การสูบบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ในโครงการออมวันนี้ รวยวันนี้


ประเภทหน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี-SME) ได้แก่ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ใน โครงการขยะทองคำ และประเภทหน่วยงาน วิสาหกิจชุมชน ได้รับรางวัลร่วมกัน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนไฟว์สตาร์ เขตมีนบุรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิก ในครอบครัว และวิสาหกิจชุมชนบ้าน ฉัตรหลวง (ข้าวแตนเมืองมีน) ในโครงการ ปันความสุข แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก


ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากรายงานของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.-สภาพัฒน์) พบว่า ดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลงจากร้อยละ 68.51 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 65.34 ในปี 2558 ต่อมาได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.98 ในปี 2559 ซึ่ง สสส. มีเป้าหมายเพิ่มดัชนีครอบครัวอบอุ่นให้อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างน้อยที่ร้อยละ 70 ภายในปี 2563 ด้วยตระหนักว่าหากองค์กรมีนโยบายที่เอื้อ ให้เกิดครอบครัวมีสุขแล้ว สังคมโดยรวม จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code