ครม.เห็นชอบเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียวประกาศให้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงงดสุราแห่งชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ว่า ครม.เห็นชอบประกาศให้เทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยให้เป็นวันงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเว้นตามโรงแรม เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสฉลองพระชนมายุ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการกำหนดคำขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในทุกๆ ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจาก ปี 2556 เป็นต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี และเสนอผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการให้หน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดให้มีกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร

3. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ประสานผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง จัดให้มีกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร

4. มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ประสานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ จัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ให้กับลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่

5. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ประสานกรมการศาสนา ในการขอความร่วมมือผู้นำศาสนาต่างๆ ที่ต้องการเข้าร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง

6. มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานขอความร่วมมือสำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม กำหนดแนวทางให้พระสงฆ์ ถือปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความร่วมมือให้วัดเป็นศูนย์กลางการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

7. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ขอความร่วมมืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

8. มอบหมายให้ทุกกระทรวง จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตนเอง

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ได้กำหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” เพื่อสนับสนุนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จากยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (attitude) ในมาตรการที่ 2 มาตรการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่มสุรา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อผลักดันให้เกิดการรณรงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษา หรือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จะมีกิจกรรมร่วมกัน ในการตั้งสัจจาธิษฐาน ปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต อีกทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรม และได้มีโอกาสทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code