คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 รวมพลังผลักดันนโยบายเพื่อการเข้าถึงสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน สร้างความรับรู้ใหม่ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless 


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่พิพิธบางลำพู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายคนไร้บ้าน จัดกิจกรรม Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารในประเด็น “คนไร้บ้าน” ออกสู่สาธารณะ เปลี่ยนมุมมองความเข้าใจต่อคนไร้บ้าน และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพที่ทุกฝ่ายต้องเร่งร่วมมือสนับสนุนเพื่อเป็นพื้นฐานและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. มีแนวทางในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน ผ่านการพัฒนาและเสริมศักยภาพกลไกภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพ และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้คนไร้บ้านมีศักยภาพ มีความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 นอกจากนี้ สสส. ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนากลไกระดับชุมชนในการป้องกันการเกิดคนไร้บ้านรายใหม่ โดยพยายามเชื่อมประสานกับหน่วยงานหลัก อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นต้น 


คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ thaihealth


นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน  ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. กล่าวว่า Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless เป็นโครงการที่มีเป้าหมายสำคัญในการชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาที่คนไร้บ้านต้องประสบ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการตั้งหลักชีวิต โดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่าคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพถึงกว่าร้อยละ 30 ทำให้ประสบปัญหาทั้งในด้านของการไม่เข้าถึงบริการรักษาพยาบาล การมีต้นทุนการใช้ชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วไป และความไม่มั่นคงในด้านต่างๆ 


" คาดหวังว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อประเด็นและปัญหาของคนไร้บ้านมากขึ้น หากแต่ยังจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือคนไร้บ้านในเชิงระบบอย่างยั่งยืนต่อไปภายใต้การหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน"


คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ thaihealth


สำหรับ โครงการ Human of Street (Season 2) ประกอบด้วย 5 โซนกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและเปิดใจกับคนไร้บ้านมากขึ้น ได้แก่  Homeless Café: จิบกาแฟ ชิมเบเกอร์รี พร้อมบทสนทนาดีๆ กับคนไร้บ้าน, นิทรรศการ: เข้าใจและเข้าใกล้ความคิดอ่านคนไร้บ้าน ผ่านผลงานคนรุ่นใหม่จากเวที Homeless Creative Lab ในนิทรรศการ “เรื่องเล่าริมทาง” และ “Homeless Experience” โดยนิสิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องฉายภาพยนตร์: ดูหนังเกี่ยวกับคนไร้บ้านในนิวยอร์ก “Hommeless” โดยกลุ่ม DocClub และ“ทางผ่านของบีระ” สารคดีชีวิตเด็กเร่ร่อนโดยไทยพีบีเอส, ถุงนอน corner: มุมกิจกรรมประดิษฐ์ถุงนอนเพื่อส่งกำลังใจให้คนไร้บ้าน, และส่วนของเวทีกลางฟังดนตรีในสวนเพลงเพื่อคนไร้บ้าน โดย บิว The Voice จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ และแชร์มุมมองกับวงเสวนา “Greeting For The Homeless: เพื่อสิทธิ์ เพื่อชีวิต คนไร้บ้าน” จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนในประเด็นคนไร้บ้าน


 

Shares:
QR Code :
QR Code