คนไทยส่วนใหญ่ ไม่เคยร่วมกิจกรรม “พุทธชยันตี 2,600 ปี”

 

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “การทำกิจกรรมทางศาสนาของประชาชน” ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2555 โดยสำรวจจากประชาชนกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,174 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นหรือไม่

ร้อยละ 79.81 ไม่เคย

ร้อยละ 20.19 เคย

ท่านเคยทำกิจกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่

ร้อยละ 91.91 เคย

ร้อยละ 08.09 ไม่เคย

กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ท่านปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาและฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

ร้อยละ 55.11 ทำบุญตักบาตร

ร้อยละ 23.01 ไหว้พระ/สวดมนต์

ร้อยละ 07.97 บวชพระ/บวชชีพราหมณ์

ร้อยละ 07.44 ถือศีล

ร้อยละ 4.29 งดเหล้าเข้าพรรษา

ร้อยละ 01.28 นุ่งขาวห่มขาว

ร้อยละ 00.90 กินเจ

คนไทยส่วนใหญ่ ไม่เคยร่วมกิจกรรม

 

ท่านคิดว่าในสังคมยุคปัจจุบัน ชาวพุทธควรปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาเพื่อเป็นการบูชาและฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีอย่างไร

ร้อยละ 46.41 การรักษาศีล 5

ร้อยละ 21.38 ทำบุญตักบาตร

ร้อยละ 18.65 การคิดดี พูดดี ทำดี (ทำความดีละเว้นความชั่ว)

ร้อยละ 13.56 เข้าวัดฟังธรรม ฟังเทศน์

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า แผนภูมิโดยทีม content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code