คนเมืองมหาสารคามประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ

คนเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2565 ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในงาน “คนเมืองมหาสารคามประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ” จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 5 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางเสาวนีย์​กุลสมบูรณ์ กรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มีผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สถานศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316438

Shares:
QR Code :
QR Code