‘คนรุ่นใหม่’ สร้างชุมชน มุ่งเปลี่ยนการศึกษาไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวนิวส์พลัส


'คนรุ่นใหม่' สร้างชุมชน มุ่งเปลี่ยนการศึกษาไทย thaihealth


การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยฝากความหวังของประเทศไว้กับครู โรงเรียน และผู้ออกนโยบาย แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา แต่กระนั้นยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทำให้รูปแบบวิธีการสอนไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่


จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดเป็นคำถามว่า 'เราจะสร้างการศึกษาเพื่อช่วยลดความทุกข์ของสังคม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้อย่างไร ไม่นับรวมการสร้างห้องเรียนที่มีความสุขต่อทั้งตัวครูและนักเรียนด้วย'


เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา โครงการก่อการครูและโครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินการโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดวงเสวนา "การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู" ณ คณะ LSEd มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ร่วมกับกลุ่มผู้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา ทั้งครูและอาจารย์ในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา และคนทำงานสื่อสาร รวมจำนวนกว่า 60 คน จาก 35 องค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันว่าจากต้นทุนทางความรู้ ความคิด และโมเดลในการทำงานต่างๆ ที่แต่ละคนพัฒนามา เขาจะสามารถนำมาหนุนเสริมการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เป็นไปดังภาพฝันที่สังคมต้องการได้อย่างไรบ้าง


ซึ่งในขั้นแรกทุกฝ่ายต่างทำความรู้จัก แชร์การทำงาน และบอกเล่าความต้องการแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคนในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (Professional learning community : PLC) แห่งนี้จะได้นำกลับไปขบคิดพัฒนาแผนการทำงานหนุนเสริมกันต่อไป


'คนรุ่นใหม่' สร้างชุมชน มุ่งเปลี่ยนการศึกษาไทย thaihealth


"คุณพฤหัส พหลกุลบุตร" มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) หนึ่งในผู้ร่วมจุดประกายพื้นที่การเรียนรู้นี้ ได้อธิบายถึงการจัดงานว่า "การจัดเวทีนี้มาจากความต้องการของ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะ LSEd ว่า อยากให้คนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องการศึกษาซึ่งอาจมีโมเดลเก๋ๆ ได้เจอกับครูที่เป็นเจ้าของปัญหาจริง เพราะที่ผ่านมาคนทั้ง 2 กลุ่มนี้แทบไม่เคยได้เจอกัน เราจึงจัดเป็นเวที Round Table เพื่อให้คนต่างองค์กรและต่างบริบทการทำงานได้มาทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง มากกว่าการรู้จักกันทางช่องทางออนไลน์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน"


"คุณณัฐพล อิสระเสรีรักษ์" โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้สะท้อนว่า "เป้าหมายระยะสั้นที่ตั้งใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้คือ อยากให้เด็กได้รับการประเมินการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่นอกเหนือจากการทำข้อสอบ และอยากเติมเต็มเรื่องทักษะชีวิตลงไปในกระบวนการสอนเพื่อให้เด็กนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน โดยการมาเข้าร่วมในครั้งนี้ทำให้เห็นลู่ทางในการจะได้แลกเปลี่ยนทักษะและองค์ความรู้ เพื่อเอามาเติมเต็มการทำงานซึ่งกันและกัน"


'คนรุ่นใหม่' สร้างชุมชน มุ่งเปลี่ยนการศึกษาไทย thaihealth


"คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์" Co-founder องค์กร Life Education ได้สะท้อนว่า "สิ่งที่กำลังเสาะหาตอนนี้คือ กระบวนการทำงานใหม่ในเรื่องการจัดการพฤติกรรมวัยรุ่นในโรงเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก ที่ไม่ใช่แค่บอกว่า 'อยากให้เขาดีอย่างไร' แต่เป็นวิธีการที่ดีเพียงพอกับการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรง สำหรับการเข้าร่วมในวันนี้ทำให้ได้เห็นแง่มุมการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงต่อกัน คิดว่าควรจะมีเวทีแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการถ่ายเทองค์ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับการศึกษา"


"คุณธนชัย วรอาจ" ผู้ผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์เพจ echo ได้สะท้อนว่า "สิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือ การผลิตเนื้อหาที่ 'ตอบสนองความต้องการของสังคม' หรือ 'การทำให้คนเท่ากันมากขึ้น' หนึ่งในนั้นคือเรื่องการศึกษา โดยเลือกที่จะเล่าเรื่องของคนที่เผชิญกับความเหลื่อมล้ำ ไปจนถึงกระทั่งเรื่องของคนบนกระทรวง เพื่อให้สังคมตระหนักถึงเรื่องนี้ การมาเข้าร่วมครั้งนี้เห็น 2 เรื่อง หนึ่งคือการลงมือทำจริงของผู้เข้าร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น แม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วจะสร้างผลกำไรหรือไม่ เรื่องที่สองคือ การเกิดขึ้นของเครือข่ายคนที่พร้อมจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่เกิดจากใครอยากทำบ้างยกมือหน่อย พวกเขาลงมือทำแล้วและจะทำต่อไปอีก"

Shares:
QR Code :
QR Code