คนพานไม่ทิ้งกัน ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ฆ่าตัวตาย

คนพาลไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2566 ที่วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เชียงราย ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภาค ข้อมูลผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบภาคเหนือมีความชุกของนักดื่มสูงสุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ขณะที่ จ.เชียงราย ติด 1 ใน 5 ของจังหวัดที่พบการดื่มสุราอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “คนพานไม่ทิ้งกัน” ใช้นวัตกรรมรูปแบบชุมชนทำให้อำเภอเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขยายเครือข่ายนักรณรงค์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น คนเลิกเหล้าตลอดชีวิต (คนหัวใจเพชร), เครือข่ายนายอำเภอนักรณรงค์, เครือข่ายแกนนำชุมชนต่างๆ, เครือข่ายผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายพระสงฆ์และผู้นำศาสนา มาเป็นผู้นำการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=328484

Shares:
QR Code :
QR Code