คนขอนแก่นตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา

ตามที่จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศนโยบายสาธารณะให้จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า  สนับสนุนให้คนขอนแก่นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยวิถีพอเพียงและน่าอยู่ที่สุดในโลก  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคมที่ผ่านมา ประกอบกับได้มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระชนมพรรษา  84 พรรษา  และครบรอบการตรัสรู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,600 ปีนั้น ทำให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น  ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.3 ขณะที่ร้อยละ 4 ถือโอกาสในปีมหามงคลนี้ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต

คนขอนแก่นตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา
    
 

นายนิรุจน์  อุทธา  ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  กล่าวถึงผลสำรวจความตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาของประชาชนจังหวัดขอนแก่นว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ทำการสำรวจความตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาของประชาชน จำนวน 500 คน เป็นชายและหญิงเท่ากันกลุ่มละ  250 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ  ด้วยวิธีให้นักเรียนนำไปถามผู้ปกครองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่อำเภอเมือง จำนวนเท่าๆกัน  ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2554 ว่า

กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง  34-76  ปี อายุเฉลี่ย 43.1 ปี  เป็นผู้ดื่มเหล้า  ร้อยละ 52.8  เพศชายดื่มเหล้ามากกว่าเพศหญิง  ร้อยละ 71.2 และ 34.4 ในเพศชายและหญิงตามลำดับ  เพศชายดื่มอย่างหนักถึงหนักมาก คือดื่มสัปดาห์ละ 1-2  ครั้ง ถึงดื่ม 2-3 วันต่อครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ 8.4 ตามลำดับ  เพศหญิงดื่มอย่างหนัก 2-3 วันต่อครั้งคิดเป็น  ร้อยละ 2 ส่วนความตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนนั้นพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน  ร้อยละ 66.3 เพศหญิงมีความตั้งใจสูงกว่าเพศชาย  ร้อยละ 75.6 และ 61.8 ตามลำดับ  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต  ร้อยละ  4.2  แยกเป็นเพศชายตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต  ร้อยละ 3.9   ส่วนเพศหญิงตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต  ร้อยละ 4.6 ตามลำดับ
 
สำหรับเหตุผลที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิตคือ 1.ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่  2.ต้องการสุขภาพที่ดีขึ้น  เนื่องจากเหล้าทำให้สุขภาพอ่อนแอ  และ 3.ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว เพราะการดื่มเหล้าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายครอบครัวเป็นอย่างมาก   ตามลำดับ

สำหรับคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้  จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กเยาวชน  คือ  พลังสร้างสรรค์ พลังคนรุ่นใหม่ ห่างไกลแอลกอฮอล์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่  มีค่านิยมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตในอนาคต

 

 

ที่มา : ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code