ข้อแนะนำ ไม่ดื่มสุรา ลดภัยเหล้ามือสอง

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมอนามัย


ข้อแนะนำ ไม่ดื่มสุรา ลดภัยเหล้ามือสอง thaihealth


แน่นอนที่สุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อตัวผู้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากจะทำให้เสียทรัพย์สินแล้ว ที่มากไปกว่านั้นคือการเสียชีวิต ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่เกิดการสูญเสียย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1 คน แน่นอนแล้วที่มักเกิดปัญหาคือความรุนแรงในครอบครัว


"เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในประชากรทั่วประเทศ และการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยเพิ่มปริมาณการดื่มของเด็กและเยาวชน 1.5 เท่า เพิ่มการดื่มแบบหนัก 2 เท่า และเพิ่มการดื่มแบบอันตราย 1.5 เท่า นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมาก ทั้งอุบัติเหตุทางถนน  โรคตับ โรคมะเร็ง โรคพิษสุรารวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากการขาดสติ และสาเหตุอื่นอีกมากมายที่เกิดจากการดื่มสุรา แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือบุคคลรอบข้าง หรือที่เรียกว่า เหล้ามือสอง" นพ.โสภณเมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าว"การจัดทำชุดข้อแนะนำ สำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "9 หน่วยงานร่วมใจ ครบ 9 ปีกฎหมายไทยต้านภัยแอลกอฮอล์"


ขณะที่ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและในฐานะประธานคณะกรรมการคณะที่ 1 สสส. อธิบายถึงการจัดทำชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุราให้ฟังว่า ปัญหาแอลกอฮอล์เป็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่เตือนและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ในการรวบรวมข้อมูลวิชาการเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าประชาชนกลุ่มใดบ้าง ที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์


"คำแนะนำ 5 ข้อ สำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ 1.เด็ก และเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะและหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3.ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทและผู้ที่ ทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 4.ผู้ที่มีปัญหาโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีโรคประจำตัว และ 5.ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากฐานวิชาการ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศชุดข้อแนะนำดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงในข้อปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นการสร้างบรรทัดฐานของสังคมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว"


ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และในฐานะประธานคณะกรรมการคณะที่ 1 สสส. ยังให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าปัจจุบันประชาชนยังมีความเข้าใจผิดมองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสมองและยังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นอีกด้วย หรือที่เรียกว่าเหล้ามือสอง (Second hand drink) ซึ่งหมายถึง คนที่ไม่ดื่มสุราก็สามารถได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ โดนทำร้ายการถูกคุกคามทางเพศ หรือการก่ออาชญากรรม จากข้อมูลพบว่ามีคนไทยอย่างน้อย 3-4 ล้านคนที่ไม่ดื่มสุรา แต่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราของคนอื่น และหากชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา ได้ถูกประกาศออกไปก็จะช่วยลดภัยจากเหล้ามือสองลงได้


ด้าน ศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สสส. กล่าวว่า ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ร่างข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุราขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักฐานวิชาการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ซึ่งชุดข้อแนะนำดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่บุคลากรสาธารณสุขจะนำไปให้ความรู้แก่ประชาชนให้เป็นแนวทางเดียวกัน และทำให้ประชาชนปฏิบัติตาม ปัญหาที่เกิดจากสุราก็จะลดลง


ป้องกันการเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นให้ได้เด็ดขาด วิธีที่ดีที่สุดต้อง "ไม่ดื่ม-เลิกดื่ม" ซะแต่บัดนี้

Shares:
QR Code :
QR Code