ขานรับนโยบายส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงดีสมส่วน

ที่มา : กรมอนามัย


ขานรับนโยบายส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงดีสมส่วน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนให้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย พร้อมผลักดันเด็กไทยมีไอคิวเกิน 100 และมี EQ ที่ดีขึ้นในอนาคต


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด มีเป้าหมายสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต สูงดีสมส่วนเต็มศักยภาพ และมีทักษะด้านไอคิวเกิน 100 โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 2562 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ10.6 ซึ่งดีขึ้น    จากเดิม แต่ที่ยังคงเป็นปัญหาคือภาวะอ้วนพบร้อยละ 9.1 กล่าวได้ว่า 1 ใน 10 ของเด็กปฐมวัยไทยมีภาวะอ้วน และ เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ยดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ที่เป็นปัญหาคือภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นเป็น  ร้อยละ 13.1 กรมอนามัยจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตใน 10 จังหวัด ที่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก  วัยเรียนให้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย และเรียนรู้เทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


ทางด้าน แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กผ่านการสร้างความมีส่วนร่วมของพื้นที่โดยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดและหลังการคลอดต่อเนื่องด้วยการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และ 3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย รวมไปถึงเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุกโภชนาการของเด็กปฐมวัย โดยมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานผลทุกสามเดือน ทั้งนี้ กรมอนามัยมุ่งหวังว่าการดำเนินการอย่างเข้มข้นจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันคุณภาพของเด็กไทย นำสู่เด็กไทย IQ เกิน 100 และ EQ ที่ดีขึ้นในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code