ขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์สังคม

      ลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทาลัย เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่  ให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นที่จริง


/data/content/25921/cms/e_bchjlopqw346.jpg


      ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรังสิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์-นิเทศศิลป์ ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นที่จริง เพื่อสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ด้านการสื่อสารให้มีสำนึกความเป็นพลเมือง ไม่นิ่งดูดาย ใช้ศักยภาพของตัวเองทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสังคมไทยให้ดีขึ้น โดยเลือกประเด็นทางสังคมได้แก่ พลังงาน ที่ดิน เกษตร คอรัปชั่น ผลิตเป็นสื่อต่างๆ มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ศิลปะสบตาสังคม” ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน” นี่คือข้อสรุปของความสำเร็จของนักศึกษา 5 สถาบันที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป มาฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนนักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้


 


 


      ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code