ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม งดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


แฟ้มภาพ


การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอคุณธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการดื่มเหล้า โดยที่ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ดำเนินการรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  


นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นประธานการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอ คุณธรรมในระดับตำบล ณ ตำบลผาน้อย จำนวน 19 หมู่บ้าน โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา สสส. องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนตำบลผาน้อย จำนวน 200 คนและคณะพระสงฆ์วัดป่าสัมมานุสรณ์ โดยได้จัดกิจกรรมการดำเนินการสวดมนต์หน้าบ้าน การทำบุญตักบาตรตามถนนของหมู่บ้าน การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยการเดิน-วิ่งประชาสัมพันธ์ในการงดเหล้าเข้าพรรษา การจัดตั้งชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยกำหนดตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยเป็น “ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา”


การถอดบทเรียนการดำเนินการการงดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งจากการถอดบทเรียนในช่วงเข้าพรรษาปีที่ผ่านพบว่า 1.อุบัติเหตุทางถนนลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 2.ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่จำเป็นลดลง เฉลี่ยรายละ 1,284 บาท โดยรวมทั้งประเทศประหยัดได้เป็นจำนวน  8,251 ล้านบาท 3.ปัญหาอาชญากรรมลดลง 4.ส่วนใหญ่ระบุว่าทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น ข้อค้นพบที่สำคัญคือ 1.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่นานๆ ครั้งดื่ม 2.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจ ส่วนใหญ่จะงดเหล้าเฉพาะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน


3.แรงจูงใจในการงดเหล้าเข้าพรรษาพบว่า ส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพตนเอง เพื่อลูก และครอบครัว 4.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ประหยัดได้ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 5.ผลดีต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ปฏิญาณตน บวชใจหากหยุดดื่ม


สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอคุณธรรม โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในรูปแบบ “บวร” และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ