ขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลกรุงเทพฯ

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


ขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลกรุงเทพฯ thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักการแพทย์ จับมือ กรมอนามัย ขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ


สำนักการแพทย์ กทม. ร่วมกับกรมอนามัยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน bangkok green & clean hospital plus (bkkgc+) ประจำปี 2562 โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็น Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) มา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ มีภาคีเครือข่ายที่มากขึ้น มีมาตรฐานในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมิน แนวทางในการขับเคลื่อน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่าน ซึ่งโรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการประชาชนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีบทบาทครอบคลุมทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย เช่น น้ำเสีย ขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ มีการใช้พลังงานและสารเคมีในกระบวนการรักษา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ จึงได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการสุขาภิบาลโรงพยาบาล เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรและผู้มารับบริการมีสุขภาพดี


ทั้งนี้ ในปี 2561 มีโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2561 ระดับดี ได้แก่ 1.โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ 2.สถาบันพยาธิวิทยา สังกัดกรมการแพทย์ 3.โรงพยาบาลสงฆ์ สังกัดกรมการแพทย์ และระดับพื้นฐาน ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีประชาชนหลายระดับทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการ อีกทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนมีบริบทที่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการแต่ละวันมีจำนวนมาก ย่อมต้องมีมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็น Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) โดยดำเนินการภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล BKKGC+ เพื่อให้โรงพยาบาลนำเกณฑ์มาตรฐาน BKKGC+ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเขตเมือง ซึ่งเกณฑ์การประเมินแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับเงิน (Silver) ระดับทอง (Gold) ระดับเพชร (Diamond) ซึ่งมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561


ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง และสำหรับในปี 2562 นี้ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายร่วมกันที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนางาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ให้มีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 110 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร จาก โรงพยาบาลสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code