ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจาก  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ thaihealth


สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ในท้องถิ่น ชุมชน และหมู่บ้าน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต


สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ thaihealth


นายแพทย์วชิระ  บทพิบูลย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดทำ "โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ" โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนพื้นที่ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น ชุมชนและหมู่บ้าน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการดำเนินงานเข้มข้นใน 8 อำเภอที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ประกอบด้วย อำเภอเมือง ภูเขียว คอนสวรรค์ แก้งคร้อ จัตุรัส ซับใหญ่ หนองบัวระเหว และคอนสาร เน้นประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการใช้ข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล


ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีคณะทำงานที่ชัดเจน การมอบหมายภารกิจ การติดตามและประเมินผล และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีแกนนำระดับอำเภอและท้องถิ่น ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ยั่งยืน นำไปสู่การสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่สอดคล้องกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ ชุมชน และครอบครัวต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code