ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ thaihealth


จังหวัดพิษณุโลก กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City


นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 ในแต่ละด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน Smart City จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางดำเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. Smart Economy 2. Smart Living 3. Smart People 4. Smart Governance 5. Smart Energy and Environment 6. Smart Mobility เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และประสานความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้สำหรับ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากรโดยยังคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code