ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม thaihealth


สสส.  จับมือ  สช.  มจร.  ประชุมกำหนดอนาคต  "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์"  เดินหน้าขับเคลื่อนพระเป็นผู้นำด้านสุขภาพให้ชุมชน-สังคม  ควบคู่พัฒนาวัดต้นแบบครบ  5  กิจกรรม  ทำฐานข้อมูล-คัดกรองสุขภาพ-อบรมพระคิลานุปัฏฐาก-ส่งเสริมสุขภาพ-ร่วมโครงการบวร  5,000  วัด  ตามเป้า


เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การติดตามผลอย่างมีส่วนร่วม ทบทวนกลไก เป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  พ.ศ.  2560” 


ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม thaihealth


โดย  พระเทพเวที,  รศ.ดร.  (พล อาภากโร)  ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6  และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มจร.  กล่าวว่า  คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์  มุ่งขับเคลื่อนให้    “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”  ภายใน  10   ปี  (พ.ศ. 2560-2570)  โดยให้  “ตำบลเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์และประชาชน”  ต่อมากระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดนโยบายให้ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในระดับตำบล  จับคู่การดูแลวัดกับสถานบริการสาธารณสุข  1  วัด  1  รพ.สต.  รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข  ของกรุงเทพมหานคร  ตั้งเป้าหมาย  5,000  วัด  5  กิจกรรม


ในปี  2562  การสำรวจพบว่า  มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพ  881  วัด  ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์  8,929  วัด  มีพระคิลานุปัฏฐากที่ผ่านการอบรม  2,720  วัด  เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์  5,364  วัด  และวัดร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง  บวร  4,911  วัด  แต่กลับพบว่า  มีวัดต้นแบบที่ดำเนินงานได้ครบ  5  กิจกรรมเพียง  881  วัด


ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม thaihealth


ดร.ประกาศิต  กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุน  สสส.  และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สสส.  กล่าวว่า  พระสงฆ์  และองค์กรพระพุทธศาสนา  เป็นภาคีสำคัญในการผลักดันให้เกิดสังคมสุขภาวะ  สสส.  จึงมุ่งพัฒนาสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน  ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  พ.ศ.  2560  คือ  1.พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัย  จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์  โครงการร่วมแรงร่วมใจสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทย  ศึกษาปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์ทั้ง  4   มิติ  ทางกาย  ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญา  2.ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระวินัย  โดยจัดทำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค  9,863  วัด  วัดประชารัฐ  สร้างสุข  4,000  แห่ง


สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมในโครงการวัดบันดาลใจ  และ  3.พระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม  เกิดศูนย์เรียนรู้งานสาธารณสงเคราะห์  พัฒนาแกนนำพระสงฆ์  พระนิสิต  และพระนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์  12,000  รูป  มุ่งให้พระสงฆ์สามารถเป็นที่พึ่งของสังคม  ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะ


ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม thaihealth


ผศ.วีระศักดิ์  พุทธาศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า  การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อทบทวนกลไก  เป้าหมาย  และปรับปรุงทิศทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  ให้หน่วยงานที่เกียวข้องเกิดการทำงานอย่างบูรณาการ  กำหนดตัวชี้วัดร่วม  ลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม  และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือผ่านกลไกการปกครองของคณะสงฆ์  ทั้งในระดับใหญ่  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  และระดับตำบล  ช่วยให้วัดและพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานได้ง่ายขึ้น


ที่สำคัญคือ  การเชื่อมประสานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ร่วมกับ  13  โครงการ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  พ.ศ.  2560-2564  อาทิ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์เพื่อการเข้าถึงสิทธิรับบริการสุขภาพ  สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ.)  ต้องเร่งสำรวจทะเบียนวัดและจำนวนพระ  เพื่อให้พระเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาล  ซึ่งขณะนี้สำเร็จเพียงร้อยละ  70  นอกจากนี้จะเตรียมประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุก 5 ปี


ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code