ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ตรัง

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ตรัง thaihealth


'พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย'ลงพื้นที่จังหวัดตรังขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน


เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาโยง จ.ตรัง มีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าควาย หนองเหรียง หนองไทร และ ชุมชนวัดพุทธสิหิงค์ โดยมี นายการุณย์ ลิ่มไทย ดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ มีการพัฒนาความเจริญในทุกๆ ด้านตามภาระหน้าที่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่ง


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่เทศบาล ตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง แห่งนี้มีลักษณะพื้นที่ที่มีการคมนาคมสัญจรเส้นทาง ผ่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจังหวัดสตูล พัทลุง และผ่านเข้าสู่เขตอำเภอเมืองตรัง ส่งผลให้ที่ผ่านมาการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมีอัตราที่สูง ทำให้ผู้บริหารเทศบาลเห็นว่า สมควรที่จะต้องได้รับการป้องกันแก้ไขปัญหา ที่ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ตรัง thaihealthเกิดขึ้น จึงมีการดำเนินการอย่างจริงจังและ เป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการการทำงาน ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน รวมถึง ภาคประชาชนในพื้นที่ ประการสำคัญ การให้ความสำคัญของกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ในการจัดการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนกระทั่ง เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ได้เป็นพื้นที่เทศบาล นำร่องด้านการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปแล้ว


และเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกัฐมนตรี ในฐานะประธาน คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนของ (สสส.) และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยมีการตั้งวงเสวนาจากผู้ร่วมกิจกรรมระหว่าง คณะกรรมการ สสส.และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรัง ด้วยการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง


เริ่มจาก นายการุณย์ ลิ่มไทย ในฐานะนายกเทศมนตรี ตำบลนาโยงเหนือ ให้ความเห็นว่า จากการที่สถิติการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ที่ผ่านมีอัตราสูงเป็นลำดับ ทางเทศบาลจึงมีการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาจาก พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ปัจจัยด้านรถหรือยายพาหนะ ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวทางเทศบาลตำบลนาโยงเหนือจึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจัดทำหามาตรการป้องกัน กระทั่งประสบความสำเร็จอย่างพึงพอใจ


"จากสถิติอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ก่อนดำเนินการ มกราคม-ธันวาคม 2558 พบว่า เกิดอุบัติเหตุขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ตรัง thaihealth จำนวน 35 ครั้ง บาดเจ็บ 35 ราย ไม่มีเสียชีวิต หลังจากที่ จัดทำโครงการ ปรากฏว่า ตั้งแต่มกราคม-ปัจจุบัน 2559 เกิดเหตุ 17 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมถึง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จากเดิมก่อนรณรงค์ มี ผู้สวมหมวก 31.22% หลังดำเนินการมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 48.67% ขณะนี้ทางเทศบาลยังได้มีการจัดทำโครงการถนนสีขาว ด้วยการดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง 18 จุด ลูกระนาบยาง สีเทอร์โมพลัส 8 จุด ป้ายจราจร 36 จุด ติดตั้งไฟแสงสว่าง ในเขตชุมชนบริเวณทางแยกทุกแยก ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่ง สิ่งกีดขวางบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ พร้อมทั้งทำความสะอาดฉีดล้างถนนและไหล่ทางเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและ ฝุ่นละออง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีในระดับหนึ่ง" นายการุณย์ กล่าว


ดร.สุปรียา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) แสดงความเห็นว่า ที่ผ่านมาการดำเนินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยภาพรวมจะมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ระดับประเทศ ลงไปในระดับจังหวัด ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องอาศัย ความร่วมมือสร้างความเข้มแข็ง จะทำให้ผลกระทบจากอุบัติเหตุลดลง การแก้ปัญหาจะดำเนินการโดยหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งคงไม่ได้ อีกทั้งจะต้องดำเนินกันอย่างต่อเนือง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจะต้องมีการสร้างเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน


พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวให้ความเห็นว่า จากการดำเนินงานมาในช่วงระยะ 2 ปี สถิติลดลงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงไปกว่าครึ่ง เนื่องจากชุมชนเองให้ความร่วมมือในเรื่องของการลดจุดเสี่ยงทางกายภาพ มีการรณรงค์เรื่องการรักษาระเบียบวินัยการจราจร การสวมหมวกนิรภัย ซึ่งในช่วงแรกทราบว่ามีปัญหาอยู่บ้าง แต่หลังจากนั้นขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ตรัง thaihealthประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นต่อไป


อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของประเทศ แล้ว จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุมีสถิติเกิดเป็นอันดับ 2 ของโลกนั้น ซึ่งทางรัฐบาลตั้งเป้าหมาย ว่าจะลดลงให้ได้ภายใน 10 ปี จนถึงขณะนี้เหลือ เวลาเพียง 4-5 ปีนั้น เรื่องดังกล่าว นั้นมี คณะกรรมการดูแลเรื่องนี้โดยตรง มีคณะกรรมการ ระดับชาติ ซึ่งตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ก็มีคณะกรรมการดูแลอยู่


"ในส่วนของภาพรวมระดับประเทศที่มีการดำเนินอยู่ในขณะนี้นั้น ผมมั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำได้ ส่วนจะลดด้วยวิธีการไหนนั้น ก็ต้องยึดหลักปัจจัยในหลายๆ ด้านมาบูรณาการด้วยกัน ประการแรก ต้องดูว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดจากสาเหตุอะไร ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพบนท้องถนน จุดเสี่ยง รวมถึงในเรื่อง ของความมีวินัยกฎหมายจราจร รวมถึงลักษณะ ของรถที่ขับขี่นั้นมีความสมบูรณ์ มีการ ตรวจสอบสภาพรถหรือไม่อย่างไร ดังนั้นหาก ทุกปัจจัยได้รับการแก้ไข โดยใช้ความร่วมมือ การบังคับใช้กฎหมาย ก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เข้มงวด จำนวนอุบัติเหตุ บนท้องถนนก็จะลดลง" พล.ร.อ.ณรงค์ ให้ความเห็น


การเดินทางลงพื้นที่ของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และคณะในครั้งนี้ เป็นการแต่งเติมพลังให้กับบรรดาภาคีเครือข่ายที่กำลังดำเนินการการป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดลง ให้ได้มีกำลังใจในอันที่จะได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น การลดความสูญเสีย ทั้งด้านชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงงบประมาณของแผ่นดินอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ