ขอเชิญเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 1
ผ่าทางตัน ผลักดันงาน ผ่าน “ข้อมูล”…ทาอย่างไรให้ได้สาเร็จเกินร้อย?
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. ชวนภาคีที่สนใจสมัครเข้าร่วม “วงแชร์” แนวใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การทางานให้ก้าวไปข้างหน้าในบรรยากาศฉันท์มิตร โดยมุ่งแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ใหม่ๆ เริ่มต้นกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 นี้ เป็นต้นไป
“วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 1 จัดในหัวข้อ ผ่าทางตัน ผลักดันงาน ผ่าน “ข้อมูล” เพื่อระดมประสบการณ์จริงในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในสถานการณ์ยากๆ เช่น
– การตีแผ่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาให้ผู้กาหนดนโยบาย เครือข่าย และกลุ่มเป้าหมายตื่นตัว อยากเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังและเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครจับมาก่อน
– วิธีการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล ให้มีแง่มุมรอบด้าน น่าสนใจ
– การตีกรอบข้อมูลมากมายให้กระชับ เข้าใจง่าย สื่อสารจบได้ในเวลาสั้นๆ แต่โดนใจ
– การสารวจ ติดตาม รวบรวมข้อมูลระหว่างทางาน เพื่อนากลับมาต่อยอดให้ตรงจุดอ่อนและจุดแข็ง และอีกสารพันเรื่องราวว่าด้วยประสบการณ์และปัญหาคาใจจากการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนงานที่ภาคีสร้างสุขอยากแชร์ อยากรู้ อยากแลกเปลี่ยนด้วยกัน โดยมีกรณีศึกษาเด่นๆ และผู้เชี่ยวชาญชั้นครูร่วมแจมตลอดรายการ
พบกันวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 นี้ ที่โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ สมัครด่วน มีที่นั่งจากัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครภายใน 10 พฤษภาคม 2558 นี้ เท่านั้น (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณปิยวรรณ์ อีเมล์ [email protected] โทร. 096-0959030)
“วงแชร์สร้างสุข” จะสนุกด้วยเพื่อนร่วมแชร์ที่ “คลิ๊ก” กัน
• ผู้ที่เป็นเครือข่ายทางานสร้างเสริมสุขภาวะ
• ผ่านประสบการณ์ใช้ข้อมูลผลักดันงานมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี และมีความสนใจที่สานต่องานเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น
• พร้อม “แชร์” ประสบการณ์จากงานทั้งที่สาเร็จและยังไม่สาเร็จ และเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนภาคี
• มีประเด็นที่ต้องการพัฒนา ติดขัด ข้องใจ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันงานให้สาเร็จเพื่อร่วมผ่าทางตันและแบ่งปันปัญญากันใน “วงแชร์” ครั้งนี้
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 1

ผ่าทางตัน ผลักดันงาน ผ่าน “ข้อมูล”…ทำอย่างไรให้ได้สำเร็จเกินร้อย?

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. ชวนภาคีที่สนใจสมัครเข้าร่วม “วงแชร์” แนวใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงานให้ก้าวไปข้างหน้าในบรรยากาศฉันท์มิตร โดยมุ่งแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ใหม่ๆ เริ่มต้นกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 นี้ เป็นต้นไป

“วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 1 จัดในหัวข้อ ผ่าทางตัน ผลักดันงาน ผ่าน “ข้อมูล” เพื่อระดมประสบการณ์จริงในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในสถานการณ์ยากๆ เช่น

– การตีแผ่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาให้ผู้กำหนดนโยบาย เครือข่าย และกลุ่มเป้าหมายตื่นตัว อยากเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังและเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครจับมาก่อน

– วิธีการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล ให้มีแง่มุมรอบด้าน น่าสนใจ

– การตีกรอบข้อมูลมากมายให้กระชับ เข้าใจง่าย สื่อสารจบได้ในเวลาสั้นๆ แต่โดนใจ

– การสำรวจ ติดตาม รวบรวมข้อมูลระหว่างทำงาน เพื่อนำกลับมาต่อยอดให้ตรงจุดอ่อนและจุดแข็ง และอีกสารพันเรื่องราวว่าด้วยประสบการณ์และปัญหาคาใจจากการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนงานที่ภาคีสร้างสุขอยากแชร์ อยากรู้ อยากแลกเปลี่ยนด้วยกัน โดยมีกรณีศึกษาเด่นๆ และผู้เชี่ยวชาญชั้นครูร่วมแจมตลอดรายการ

พบกันวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 นี้ ที่โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ สมัครด่วน มีที่นั่งจากัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครภายใน 10 พฤษภาคม 2558 นี้ เท่านั้น (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณปิยวรรณ์ อีเมล์ [email protected] โทร. 096-0959030)

“วงแชร์สร้างสุข” จะสนุกด้วยเพื่อนร่วมแชร์ที่ “คลิ๊ก” กัน

• ผู้ที่เป็นเครือข่ายทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ

• ผ่านประสบการณ์ใช้ข้อมูลผลักดันงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีความสนใจที่สานต่องานเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น

• พร้อม “แชร์” ประสบการณ์จากงานทั้งที่สาเร็จและยังไม่สาเร็จ และเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนภาคี

• มีประเด็นที่ต้องการพัฒนา ติดขัด ข้องใจ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันงานให้สำเร็จเพื่อร่วมผ่าทางตันและแบ่งปันปัญญากันใน “วงแชร์” ครั้งนี้

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code