ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม : สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงานโครงการ (ด้านการเงิน/การบัญชีและพัสดุ) สำหรับแผนงาน/โครงการแก่ผู้รับทุน

ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการกับผู้รับทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยฝ่ายบัญชีและการเงินได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ รวมถึงโครงการย่อยภายใต้แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
– กำหนดวันจัดอบรม ดังนี้ (เลือกวันอบรมที่สะดวก)
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556
– การเตรียมตัวของผู้รับการอบรม
เตรียม Notebook มาด้วย 1 เครื่อง/1 แผนงาน
– เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม
ในการอบรมไม่เสียค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/พักแรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.ในหมวดงบบริหารจัดการหรือหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่ละรอบจำกัดผู้เข้าร่วมประมาณ 30 ท่าน ถ้ารอบไหนผู้เข้าร่วมไม่ถึง 15 ท่าน จะเลื่อนไปจัดรอบถัดไป
***หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแบบตอบรับ/ใบสมัครแล้วจะโทรหรือแจ้งอีเมล์กลับไปยืนยันการจัดอบรมอีกครั้ง
สนใจเข้ารับการอบรมโปรดส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ ได้ที่
นางสาวสุวิมล ประเสริฐพลกรัง โทร. 0-2343-1500 ต่อ 3411
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการฝึกอบรม : สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงานโครงการ

(ด้านการเงิน/การบัญชีและพัสดุ) สำหรับแผนงาน/โครงการแก่ผู้รับทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยฝ่ายบัญชีและการเงินได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ” เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีและสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติฯแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ รวมถึงโครงการย่อยภายใต้แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

– กำหนดวันจัดอบรมประจำปี 2559 ดังนี้

• เดือนกุมภาพันธุ์ 2559 : วันจันทร์ที่ 8

• เดือนมีนาคม 2559 : วันจันทร์ที่ 14

• เดือนเมษายน 2559 : วันจันทร์ที่ 11

• เดือนพฤษภาคม 2559 : วันจันทร์ที่ 9

• เดือนมิถุนายน 2559 : วันจันทร์ที่ 13

• เดือนกรกฏาคม 2559 : วันจันทร์ที่ 11

• เดือนสิงหาคม 2559 : วันจันทร์ที่ 8

• เดือนกันยายน 2559 : วันจันทร์ที่ 12

– การเตรียมตัวของผู้รับการอบรม

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 เครื่อง/1 แผนงาน

– เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม

• การอบรมไม่เสียค่าสมัคร

• กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพักแรมให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.ในหมวดงบบริหารจัดการหรือหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมรอบละประมาณ 35 ท่าน

***หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแบบตอบรับ/ใบสมัครแล้วจะโทรหรือแจ้งอีเมล์กลับไปยืนยันอีกครั้ง***

สนใจเข้ารับการอบรมโปรดส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ ได้ที่

E-mail : [email protected]

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code