ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารเครือข่ายทางสังคม (Network Management)

หลักสูตรการบริหารเครือข่ายทางสังคม (network management)
เนื้อหา
 • ฐานคิดและการก่อเกิดเครือข่าย
 • หลักการสำคัญของเครือข่าย
 • หลักการบริหารเครือข่าย
 • แนวทางการบริหารเครือข่าย
 • เทคนิคและเครื่องมือบริหารเครือข่าย
 • การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
 • การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน
ไฮไลท์
 • ช่วงฐานคิดการก่อเกิดและแนวทางการบริหารเครือข่าย
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ “เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน”
  • เรียนรู้ผ่านมุมมองวิชาการ โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ช่วงการบริหารเครือข่าย ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ “เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร”
  • เรียนรู้ผ่านมุมมองวิชาการ โดย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
 • ช่วงการบริหารจัดการกลไกของเครือข่าย (ศูนย์ประสานงาน hub node)
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ “เครือข่ายองค์กรงดเหล้า”
  • เรียนรู้ผ่านมุมมองวิชาการ โดย อ. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่อบรม
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556
สถานที่อบรม
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
การรับสมัคร
 • ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ/แผนงาน/โครงการที่สนใจหรือขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่าย
 • รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน
สอบถามและสมัครที่
 • คุณมุจลินท์/คุณอุรพิณ
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-511-5758 ต่อ 20-21 มือถือ : 086-329-3245
 • e-mail : [email protected]
หมายเหตุ
 • ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ผู้จัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าที่พัก
 • ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code