ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Conference on Physical Activity) ระหว่างวันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หัวข้อหลักการประชุม : “Active Living for all”
เว็บไซต์การประชุม : www.ncpa2015.com
สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-4415025
มือถือ : 098-5801788
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์ : www.parc-Thaihealth.com
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากการดำเนินงานการส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายอย่างเพียงพอ ในองค์กร ชุมชน และกลุ่มประชากร
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัยด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และปลุกกระแส เรื่องการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทย
4. เพื่อเชื่อมโยงประเด็นวิชาการไปสู่ ISPAH 2016 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และพร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยจากศูนย์กิจกรรมทางกาย
2. กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยด้าน Physical Activity จาก สสส.
3. กลุ่มภาคี สสส. ที่ไปดำเนินการในชุมชน (Best Practice ด้าน Physical Activity )
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น (Policy Maker)
5. นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจนำเสนอผลงาน
6. ผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบการจัดประชุม
ในช่วง 2 วันของการประชุมจะมีกิจกรรม 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1. การประชุมวิชาการในห้องประชุมรวม (plenary) และห้องประชุมย่อย (concurrent symposium)
2. นิทรรศการโปสเตอร์งานวิชาการ
3. นิทรรศการ ลานกิจกรรม และการแสดง
4. กระบวนการจัดทำรายงานสรุปจากการประชุม
5. การเผยแพร่สื่อ ข้อมูล เอกสารวิชาการ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึง 15 กันยายน 2558 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncpa 2015.com หรือโทร.094 556 1035

การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1

(1st National Conference on Physical Activity)

ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2558

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หัวข้อหลักการประชุม : “Active Living for all”

เว็บไซต์การประชุม : www.ncpa2015.com

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-4415025

มือถือ : 098-5801788

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.parc-Thaihealth.com

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากการดำเนินงานการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ในองค์กร ชุมชน และกลุ่มประชากร
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัยด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 3. เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และปลุกกระแส เรื่องการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทย
 4. เพื่อเชื่อมโยงประเด็นวิชาการไปสู่ ISPAH 2016 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และพร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยจากศูนย์กิจกรรมทางกาย
 2. กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยด้าน Physical Activity จาก สสส.
 3. กลุ่มภาคี สสส. ที่ไปดำเนินการในชุมชน (Best Practice ด้าน Physical Activity )
 4. องค์กรปกครองท้องถิ่น (Policy Maker)
 5. นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจนำเสนอผลงาน
 6. ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการจัดประชุม

ในช่วง 2 วันของการประชุมจะมีกิจกรรม 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1. การประชุมวิชาการในห้องประชุมรวม (plenary) และห้องประชุมย่อย (concurrent symposium)
 2. นิทรรศการโปสเตอร์งานวิชาการ
 3. นิทรรศการ ลานกิจกรรม และการแสดง
 4. กระบวนการจัดทำรายงานสรุปจากการประชุม
 5. การเผยแพร่สื่อ ข้อมูล เอกสารวิชาการ

ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึง 15 กันยายน 2558 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncpa 2015.com หรือ โทร. 094 556 1035

ที่มา : ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code