ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “หลักการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนานักบริหารงานทางสังคม
จัดอบรม หลักสูตร “หลักการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (social well-being development)
ประกอบด้วย
core module 1 : แนวคิดการพัฒนาสังคม
core module 2 : แนวคิดและองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
core module 1 : แนวคิดการพัฒนาสังคม
เนื้อหาหลัก
 • นิยาม ขอบเขต วิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในมิติใหม่
 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน
 • ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • แนวทางการปรับตัวของนักบริหารงานทางสังคมให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคม
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากกรณีศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
วิทยากร
 • ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่อบรม
 • วันที่ 29 มกราคม 2557
core module 2 : แนวคิดและองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
เนื้อหาหลัก
 • แนวคิดร่วมสมัยของการสร้างเสริมสุขภาพ
 • แนวทางและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
 • การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทของประเทศไทย
 • กรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้อง
 • แลกเปลี่ยน อภิปรายผ่านกรณีศึกษาของภาคี สสส.
วิทยากร
 • ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่อบรม
 • วันที่ 28 มกราคม 2557
การรับสมัคร
 • ผู้รับผิดชอบ/ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ สสส.
 • ผู้ที่กำลังทำงานสร้างเสริมสุขภาพและผู้สนใจ
 • ผู้สมัครควรเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร รับจำนวน 50 คน
สถานที่อบรม
 • ห้องอบรม 414 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
สอบถามและสมัครที่
 • คุณมุจลินท์/คุณอุรพิณ
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-511-5758 ต่อ 20-21 มือถือ : 086-329-3245
 • e-mail : [email protected]
หมายเหตุ
 • ผู้จัดกิจกรรมรับผิดชอบค่าอาหาร (มื้อกลางวัน) ที่พัก สื่อการเรียน และอุปกรณ์
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code